Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Procedura i dokumenty potrzebne cudzoziemcom do rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020


 

Jeżeli pochodzisz z zagranicy i masz obywatelstwo inne, niż polskie – poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jak aplikować i jakie potrzebujesz do tego dokumenty.

Strona www.rekrutacja.uni.lodz.pl przeznaczona jest dla osób, które mają prawo studiować na takich samych zasadach, jak obywatele Polski. Oznacza to, że studia stacjonarne w języku polskim będą bezpłatne, a za studia niestacjonarne i w języku angielskim będzie pobierana opłata. Wysokość opłat podana jest w opisie konkretnego kierunku.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka, potwierdzone przez konsulat RP polskie pochodzenie, kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE, masz nadany status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą na terenie Polski, jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej albo EFTA lub członkiem rodziny pracownika migrującego zamieszkującym w Polsce – jesteś na właściwej stronie. Szczegółowe informacje o możliwości studiowania na tych zasadach znajdziesz w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w artykule 323 i 324. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz prawo studiować jak obywatele polscy – zawsze możesz skonsultować się z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ).

Jeżeli ubiegasz się lub masz przyznane stypendium dla Polonii przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ta strona jest właśnie dla Ciebie.

Jeżeli masz przyznane stypendium  im. Banacha lub Łukasiewicza, inne stypendia lub zostałeś skierowany na studia bez ponoszenia opłat - prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl.

Jeżeli nie masz wymienionych powyżej dokumentów – możesz studiować płatnie. Prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl. Opłata za rok studiów w Uniwersytecie Łódzkim wynosi 2000-3000 EUR w zależności od wybranego kierunku.

 

Od czego zacząć 

Musisz zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1.

Osoby posiadające świadectwa z zagranicy podlegają zasadom kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą.

Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

1.      świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;

2.      tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;

3.      paszport  (lub dowód osobisty w przypadku obywateli UE);

4.    dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, dokument o polskim pochodzeniu, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);

5.      certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Dziekan wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny wystawione przez Dziekana są przeliczane na punkty i wpisywane są do IRK przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

 

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

1.    ankietę osobową wygenerowaną i wydrukowaną z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk ankiety osobowej) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,

2.    oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*,

3.    zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

4.      formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

5.      kopię strony paszportu ze zdjęciem,

6.      1 zdjęcie

7.      kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)

8.      ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

9.  ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

10.  oświadczenie (Załącznik 1 ),

11. Jeżeli jesteś stypendystą programu dla Polonii – odpowiednie zaświadczenie.

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

 

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

 

Terminy

Studia licencjackie (I stopnia) i jednolite magisterskie (5-letnie)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 8.05.2019 do 8.07.2019;

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 16.07.2019;

- przyjmowanie dokumentów –17.07.2019 do 20.07.2019;

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 23.07.2019 (z datą stempla pocztowego 20.07.2019;

- Publikacja list osób przyjętych na studia - do 26.07.2019.

 

Studia magisterskie (II stopnia)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 8.05.2019 do 15.07.2019;

- egzamin/rozmowa kwalifikacyjna – 19.07.2019;

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 24.07.2019;

- przyjmowanie dokumentów –25.07.2019 do 29.07.2019;

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 1.08.2019 (z datą stempla pocztowego 29.07.2019;

- Publikacja list osób przyjętych na studia - do 02.08.2019.

 

 

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Łódzkiego
www.iso.uni.lodz.pl
ul. Uniwersytecka 3, pokój 1

90-137 Łódź
tel.: (+48 42) 635 42 37
e-mail: 
admission@uni.lodz.pl

 

Dane do konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego
Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Nazwa banku: II O/ŁódŹ PeKaO SA

Adres banku: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

 

Gdzie mieszkać

Każdy student ma prawo aplikować o miejsce w akademiku. Kandydaci, którzy chcą otrzymać miejsce, proszeni są o złożenie wniosku razem z dokumentami na studia. O tym, czy masz miejsce i w którym akademiku zostaniesz poinformowany pod koniec sierpnia. Koszt zamieszkania wynosi 280-440 zł na miesiąc w zależności od akademika.

Załącznik 1  - wzór podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta UŁ

 

Stypendia

Studenci studiujący na takich samych zasadach, jak obywatele Polski (wyjątek – patrz niżej), mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe: www.cos.uni.lodz.pl w zależności od swojego wydziału.

WYJĄTEK: o stypendium nie mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich UE oraz EFTA i członkowie ich rodzin.

 

Załączniki:

Załącznik 1 - wzór oświadczenia;

Załącznik 2  - wzór podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta UŁ.

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2. Uchwała Senatu w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.

3. Uchwała Senatu w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim.

4. Regulamin postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Przydatne linki i informacje

Ustawa

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców - www.sjpdc.uni.lodz.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Aplikacja mobilna SmartUni

Przewodnik dla studentów z zagranicy

Dołącz do nas na Facebook'u

Dołącz do nas na vKontakte

 

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl