Rejestracja kandydatów na studia 2020/2021

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Procedura i dokumenty potrzebne cudzoziemcom do rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021


UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną uległy zmianie terminy rekrutacji!

Jeżeli pochodzisz z zagranicy i masz obywatelstwo inne, niż polskie – poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jak aplikować i jakie potrzebujesz do tego dokumenty.

Strona www.rekrutacja.uni.lodz.pl przeznaczona jest dla osób, które mają prawo studiować na takich samych warunkach, jak obywatele Polski. Oznacza to, że studia stacjonarne w języku polskim będą bezpłatne, a za studia niestacjonarne i w języku angielskim będzie pobierana opłata. Wysokość opłat podana jest w opisie konkretnego kierunku.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka, decyzje konsula RP o uzaniu za osobę polskiego pochodzenia, kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE, państwowy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1, masz nadany status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą na terenie Polski, jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej albo EFTA lub członkiem rodziny pracownika migrującego zamieszkującym w Polsce – jesteś na właściwej stronie. Szczegółowe informacje o możliwości studiowania na tych zasadach znajdziesz w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w artykule 323 i 324. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz prawo studiować jak obywatele polscy – zawsze możesz skonsultować się z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ).

Jeżeli ubiegasz się lub masz przyznane stypendium dla Polonii im. W. Andersa przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ta strona jest właśnie dla Ciebie.

Jeżeli masz przyznane stypendium  im. Banacha lub Łukasiewicza, inne stypendia lub zostałeś skierowany na studia bez ponoszenia opłat - prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl.

Jeżeli nie masz wymienionych powyżej dokumentów – możesz studiować płatnie. Prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl. Opłata za rok studiów w Uniwersytecie Łódzkim wynosi 2000-3000 EUR w zależności od wybranego kierunku.

 

Od czego zacząć 

Musisz zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1.

Osoby posiadające świadectwa z zagranicy podlegają zasadom kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą.

Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

1.      świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;

2.      tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;

3.    dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, dokument o polskim pochodzeniu, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);

4.      certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Wydział, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny są przeliczane na punkty i wpisywane są do IRK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze. Również na zagranicznym świadectwie maturalnym muszą znajdować się przedmioty wymagane w kategoriach 1 i 2 dla danego kierunku.

 

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć dokumenty wymienione poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

1.    ankietę osobową ze zdjęciem wygenerowaną i wydrukowaną z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk ankiety osobowej) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,

2.    oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*, wraz z ocenami, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

3.    zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

4.      formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

5.      paszport - do wglądu,

6.      kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)

7.      ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP - do wglądu,

8.  ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) - do wglądu,

9.  oświadczenie (Załącznik 1 ),

10. Jeżeli jesteś stypendystą programu dla Polonii im. W. Andersa – odpowiednią decyzję dyrektora NAWA.

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

 

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów i okazaniu wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

 

Terminy

Studia licencjackie (I stopnia) i jednolite magisterskie (5-letnie)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 1.06.2020 do 3.09.2020 (godz. 12:00);

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 10.09.2020;

- przyjmowanie dokumentów:

  11.09.2020 od 7:30 do 15:30,

  14.09.2020 od 7:30 do 15:30,

  15.09.2020 od 7:30 do 15:30;

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 18.09.2020 (z datą stempla pocztowego 15.09.2020);

- Publikacja list osób przyjętych na studia - do 24.09.2020.

 

Studia magisterskie (II stopnia)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 1.06.2020 do 10.09.2020;

- egzamin/rozmowa kwalifikacyjna – 15 i 16.09.2020;

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 20.09.2020;

- przyjmowanie dokumentów: 21-22.09.2020 od 7:30 do 15:30,

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 24.09.2020 (z datą stempla pocztowego 22.09.2020);

- Publikacja list osób przyjętych na studia - do 25.09.2020.

 

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Łódzkiego
www.iso.uni.lodz.pl
ul. Uniwersytecka 3, pokój 1

90-137 Łódź
tel.: (+48 42) 635 42 37
e-mail: 
admission@uni.lodz.pl

 

Dane do konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego
Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Nazwa banku: II O/ŁódŹ PeKaO SA

Adres banku: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

IBAN: PL

 

Gdzie mieszkać

Każdy student ma prawo aplikować o miejsce w akademiku. Kandydaci, którzy chcą otrzymać miejsce, proszeni są o złożenie wniosku razem z dokumentami na studia. O tym, czy masz miejsce i w którym akademiku zostaniesz poinformowany pod koniec sierpnia. Koszt zamieszkania wynosi 340-440 zł na miesiąc w zależności od akademika.

Załącznik 1  - wzór podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta UŁ

 

Stypendia

Studenci studiujący na takich samych warunkach, jak obywatele Polski (wyjątek – patrz niżej), mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe: www.cos.uni.lodz.pl w zależności od swojego wydziału.

WYJĄTEK: o stypendium nie mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich UE oraz EFTA i członkowie ich rodzin.

 

Załączniki:

Załącznik 1 - wzór oświadczenia;

Załącznik 2  - wzór podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta UŁ.

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2. Uchwała Senatu w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.

3. Uchwała Senatu w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim.

4. Regulamin postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Przydatne linki i informacje

Ustawa

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców - www.sjpdc.uni.lodz.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Przewodnik dla studentów z zagranicy

Dołącz do nas na Facebook'u

Dołącz do nas na vKontakte

 

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2021

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl