Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Procedura i dokumenty potrzebne cudzoziemcom do rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019


 

Jeżeli pochodzisz z zagranicy i masz obywatelstwo inne, niż polskie – poniżej znajdziesz najważniejsze informacje jak aplikować i jakie potrzebujesz do tego dokumenty.

Strona www.rekrutacja.uni.lodz.pl przeznaczona jest dla osób, które mają prawo studiować na takich samych zasadach, jak obywatele Polski. Oznacza to, że studia stacjonarne w języku polskim będą bezpłatne, a za studia niestacjonarne i w języku angielskim będzie pobierana opłata.

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE, masz nadany status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą na terenie Polski, jesteś obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej albo EFTA lub  członkiem rodziny pracownika migrującego zamieszkującym w Polsce – jesteś na właściwej stronie. Szczegółowe informacje o możliwości studiowania na tych zasadach znajdziesz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w artykule 43 ustęp 2 i 5a. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz prawo studiować jak obywatele polscy – zawsze możesz skonsultować się z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ).

Jeżeli nie masz wymienionych powyżej dokumentów – możesz studiować płatnie. Prosimy o przejście na stronę www.admission.uni.lodz.pl. Opłata za rok studiów w Uniwersytecie Łódzkim wynosi 2000-3000 EUR w zależności od kierunku.

Jeżeli masz przyznane stypendium przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (stypendium dla Polonii, stypendium im. Stefana Banacha lub Ignacego Łukasiewicza) – prosimy nie rejestrować się na naszych stronach, tylko skontaktować się mailowo z Panią Agnieszką Łukawską: alukawska@uni.lodz.pl.

 

Od czego zacząć

Musisz zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK). Pamiętaj, żeby imię i nazwisko wpisać tak, jak w paszporcie. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać kierunek studiów. Za każdy kierunek, na który się zapiszesz, trzeba zapłacić opłatę rekrutacyjną 70 PLN.

Kiedy już dokonasz opłaty, a Twoje świadectwo maturalne jest wydane za granicą, musisz pamiętać o uzupełnieniu swojego konta o dokumenty – możesz to zrobić w kroku 1. Dokumenty konieczne do uzupełnienia w systemie są następujące:

1.      świadectwo maturalne/dyplom zagraniczny wraz z wykazem ocen;

2.      tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego/dyplomu zagranicznego wraz z wykazem ocen;

3.      paszport  (lub dowód osobisty w przypadku obywateli UE);

4.   dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne);

5.      certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego.

Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze umieszczanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET). Prosimy powiadomić BWZ, że dokumenty zostały umieszczone w systemie rekrutacyjnym.

Dziekan wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego/dyplomu uzyskanego za granicą. Oceny wystawione przez Dziekana po zaakceptowaniu przez Rektora UŁ wpisywane są do IRK przez Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Prosimy o zwrócenie uwagi, że niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

 

Jestem zakwalifikowany – co dalej

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji na koncie masz informację, że jesteś zakwalifikowany, powinieneś jak najszybciej dostarczyć oryginały dokumentów wymienionych poniżej do Biura Współpracy z Zagranicą (termin podany w terminarzu rekrutacji):

1.      podanie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,

2.      oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane*,

3.      zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane (nie jest wymagane w przypadku świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin).

4.      formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

5.      kopię strony paszportu ze zdjęciem,

6.      1 zdjęcie (w przypadku studiów na Wydziale Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim),

7.      kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, ID obywatela UE, inne.)

8.      ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

9.      zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia Załącznik 1 (osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),

10.  ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

11.  oświadczenie (Załącznik 2)

* Świadectwa maturalne wydane w niektórych krajach wymagają nostryfikacji (uznania) w Kuratorium Oświaty. Nie dotyczy świadectw z UE, EOG, OECD, Ukrainy, Białorusi i Chin). Uznanie musi to nastąpić maksymalnie do końca pierwszego semestru studiów.

 

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

 

Załączniki: 
Załącznik 1 - wzór zaświadczenia lekarskiego
Załącznik 2 - wzór oświadczenia

 

Terminy

Studia licencjackie (I stopnia) i jednolite magisterskie (5-letnie)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 9.05.2018r. do 9.07.2018r.;

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 17.07.2018;

- przyjmowanie dokumentów –18.07.2018r. do 21.07.2018r.;

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 24.07.2018r. (z datą stempla pocztowego 21.07.2018r.

 

Studia magisterskie (II stopnia)

- rejestracja, udostępnienie dokumentów w systemie i dokonanie opłaty rekrutacyjnej: 9.05.2018r. do 16.07.2018r.;

- egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne – 20.07.2018r. do 22.07.2018r.;

- publikacja list osób zakwalifikowanych – do 25.07.2018;

- przyjmowanie dokumentów –26.07.2018r. do 30.07.2018r.;

- dokumenty wysłane pocztą przyjmowane są do 2.08.2018r. (z datą stempla pocztowego 30.07.2018r.

 

Miejsce składania dokumentów i kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Łódzkiego
www.iso.uni.lodz.pl
ul. Uniwersytecka 3, pokój 1

90-137 Łódź
tel.: (+48 42) 635 42 37
e-mail: 
admission@uni.lodz.pl

 

Dane do konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego
SWIFT PKOPPLPW  II O/ŁódŹ PeKaO SA 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

 

Gdzie mieszkać

Każdy student ma prawo aplikować o miejsce w akademiku. Kandydaci, którzy chcą otrzymać miejsce, proszeni są o złożenie wniosku razem z dokumentami na studia. O tym, czy masz miejsce i w którym akademiku zostaniesz poinformowany pod koniec sierpnia. Koszt zamieszkania wynosi 280-440 zł na miesiąc w zależności od akademika.

Załącznik 3  - wzór podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta UŁ

 

Stypendia

Studenci studiujący na takich samych zasadach, jak obywatele Polski (wyjątek – patrz niżej), mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe: www.cos.uni.lodz.pl w zależności od swojego wydziału.

WYJĄTEK: o stypendium nie mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich UE oraz EFTA i członkowie ich rodzin.

 

Dokumenty

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1842, ze zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2 Nr 190, poz. 1406, z 2009 r. Nr 176, poz. 1365 oraz z 2015 r. poz. 1112, z późn. zm.);

3. Uchwała Senatu nr 505 z dnia 14 maja 2012r. w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim ze zmianami.

 

Przydatne linki i informacje

·         Ustawa

·         Rozporządzenie

·         Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców - www.sjpdc.uni.lodz.pl

·         Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

·         Aplikacja mobilna SmartUni

·         Przewodnik dla studentów z zagranicy

·         Dołącz do nas na Facebook'u

·         Dołącz do nas na vKontakte

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl