tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Procedura i dokumenty potrzebne cudzoziemcom do rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2017/2018


 

  If you are interested in enrollment at University of Lodz, you would have to sign up through IRK system www.rekrutacja.uni.lodz.pl. International Students from European Union

For more information about admission process please visit the International Students Office website www.iso.uni.lodz.pl or if you have any questions contact us via e-mail: iso@uni.lodz.pl,  tel. (+48) 42 635-42-37.

 

  If you are interested in enrollment at University of Lodz, you would have to sign up through Admission IRK system www.admission.uni.lodz.plInternational Students from outside European Union

For more information about admission process please visit the International Students Office website www.iso.uni.lodz.pl or if you have any questions contact us via e-mail: iso@uni.lodz.pl,  tel. (+48) 42 635-42-37.

 

 

 

 

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych w języku polskim) mogą podejmować i odbywać studia:

1. Posiadacze ważnej Karty Polaka (albo na zasadach określonych w pkt II).

2. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karta stałego pobytu)

3. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce

4. Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej  na terytorium Polski

5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Uni Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski

6. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

7. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust. 1 lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (wcześniej: art. 53 ust 1 pkt 7,13 i 14) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ze zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.)

8. Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski

9. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu czasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Obywatele państw członkowskich UE oraz EFTA i członkowie ich rodzin, posiadające środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg albo na zasadach określonych w pkt. II.

II. Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach

2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach

3. Decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra

4. Decyzji Rektora uczelni

jako:

1. Stypendyści strony polskiej

2. Na zasadach odpłatności

3. Bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

4. Stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę

5. Stypendyści uczelni

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:

1. Za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które kieruje do uczelni cudzoziemców zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia lub jednolite magisterskie bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego

2. Za pośrednictwem kierujących ich do uczelni w celu odbycia studiów i działających z upoważnienia ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy

3. W trybie indywidualnym, zwracając się z prośbą o przyjęcie na studia bezpośrednio do Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego

Aby studiować w Polsce bez odpłatności za studia, wymagane jest spełnienie jednego z kryteriów wymienionych w Ustawie (art. 43). W celu wyrobienia Karty Polaka należy skontaktować się z Konsulatem RP w swoim kraju, podobnie w kwestii starania się o uzyskanie stypendium Rządu Polskiego.

Jeśli jesteś posiadaczem karty czasowego pobytu, zobowiązany jesteś do wniesienia opłaty za każdy rok studiów. Opłata za rok studiów w zależności od kierunku wynosi 2000 - 3000 EUR. Kandydat podejmujący studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Łódzkim wnosi w pierwszym roku opłaty podwyższone o 120 EUR, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. Kwota 120 EUR nie podlega zwrotowi.

 

Kandydat obywatel Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka albo zezwolenie na pobyt stały (więcej Ustawa) - studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Etap I

Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK), imię i nazwisko należy wpisywać zgodnie z danymi, jakie widnieją w paszporcie, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 PLN za każdy wybrany kierunek. Jeśli kandydat posiada maturę zagraniczną, po zarejestrowaniu się przynosi lub przesyła mailem kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata (wcześniej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego), dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, kopię paszportu (strona ze zdjęciem) do Biura Współpracy z Zagranicą (iso@uni.lodz.pl, ul. Matejki 21/23, pokój 12P). (Uwaga: niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze).

UWAGA:

1. Ze względu na konieczność przeliczenia ocen z zagranicznych świadectw maturalnych/dyplomów prosimy o jak najszybsze przesyłanie dokumentów (najpóźniej ostatniego dnia zapisów do godziny 12:00 CET).

2. Niektóre kierunki wymagają języka polskiego na maturze.

Dziekan Wydziału, na który kandydat aplikuje, wskazuje i przelicza oceny ze świadectwa maturalnego uzyskanego w kraju pochodzenia kandydata. Oceny wystawione przez Dziekana po zaakceptowaniu przez Rektora UŁ wpisywane są do IRK przez COSiD UŁ.

Etap II

Jeśli kandydat przejdzie rekrutację internetową, czyli zostanie zakwalifikowany na wybrany kierunek, rozpoczyna się II Etap, w którym powinien jak najszybciej dostarczyć (termin podany w terminarzu rekrutacji) do Biura Współpracy z Zagranicą następujące oryginały dokumentów:

- podanie wygenerowane i wydrukowane z internetowego systemu rekrutacyjnego IRK (wydruk podań) ze wskazaniem kierunku studiów i czytelnym podpisem kandydata,

- oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie RP w kraju, w którym świadectwo lub dyplom było wydane,

- zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

- formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

- dowód wpłaty - 60 PLN za każdy kierunek,

- kopię strony paszportu ze zdjęciem,

- 2 fotografie,

- kopie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Karta Polaka, karta stałego pobytu, etc.)

- ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia Załącznik 2 (osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodakowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),

- ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

- oświadczenie (Załącznik 3)

- podanie o przyznanie miejsca w akademiku (w razie potrzeby) (Załącznik 4)

* nostryfikacja (uznanie) zagranicznego świadectwa (w Kuratorium Oświaty) musi nastąpić w trakcie pierwszego semestru studiów.

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej nie było to możliwe).

 

Kandydat spoza Unii Europejskiej, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy (więcej Ustawa) - studia na zasadach odpłatności

Kandydat podlega rejestracji elektronicznej w ADMISSION IRK - www.admission.uni.lodz.pl.

Etap I

Kandydat po utworzeniu konta w systemie ADMISSION IRK wgrywa do systemu kopię swojego świadectwa lub dyplomu licencjata wraz z wykazem ocen (wcześniej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz wygenerowane z systemu podanie (formularz osobowy) z informacją jaki kierunek wybiera. Po rejestracji, wgraniu dokumentów i przesłaniu ich do weryfikacji są one opiniowane przez Dziekana Wydziału, na który kandydat aplikuje . (Mile widziany jest przelicznik ocen ze świadectwa - opis punktacji, czyli jaka jest forma oceniania w kraju, z którego pochodzi kandydat, np. 10 - celujący, 2 - niedostateczny).

Etap II

Jeśli Dziekan zakwalifikuje kandydata na studia, następujące oryginalne dokumenty muszą być dostarczone do BWZ najpóźniej do 29.09.2017r.:

- podanie (formularz osobowy wygenerowany z systemu i podpisany),

- oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie polskiej w kraju, w którym świadectwa były wydane,

- zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

- formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

- potwierdzenie dokonania opłaty na studia podwyższone o jednorazowe, bezzwrotne 120 EUR (osoba posiadająca udokumentowane polskie pochodzenie wnosi opłaty obniżone o 50%),

- kopię strony paszportu ze zdjęciem,

- 2 fotografie,

- ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia Załącznik 2 (osoby aplikujące na Wydzaił Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),

- ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

- oświadczenie (Załącznik 3),

- podanie o przyznanie miejsca w akademiku w razie potrzeby (Załącznik 4),

* nostryfikacja (uznanie) zagranicznego świadectwa (w Kuratorium Oświaty) musi nastąpić w trakcie pierwszego semestru.

Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli nie było to możliwe wcześniej)

 

Kandydat kierowany na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przez BUWiWM, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców lub inną instytucję

Kandydat zwolniony jest z opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty w formie papierowej muszą być dostarczone najpóźniej do 29.09.2017 r. Kandydat nie rejestruje się w systemach Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Łódzkiego.

Dokumenty powinny zawierać:

- podanie (formularz osobowy) Załącznik 1 - w formacie PDF dostępne na stronie BWZ i przez e-mail,

- skierowanie określające warunki studiowania wydane przez właściwy organ,

- oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu licencjata opatrzonego Apostille lub zalegalizowanego w ambasadzie polskiej w kraju, w którym świadectwa były wydane,

- zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

- formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

- kopię strony paszportu ze zdjęciem,

- 2 fotografie,

- ważny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku i formie kształcenia Załącznik 2 (osoby aplikujące na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii będą dodatkowo skierowane na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski),

- ważny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

- oświadczenie (Załącznik 3)

- podanie o przyznanie miejsca w akademiku w razie potrzeby (Załącznik 4),

* nostryfikacja (uznanie) zagranicznego świadectwa (w Kuratorium Oświaty) musi nastąpić w trakcie pierwszego semestru studiów.

  

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego może być:

a) certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

b) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

c) innego certyfikatu językowego na poziomie B1/B2 w zależności od kierunku studiów.

 

Dokumenty źródłowe

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1842, ze zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2 Nr 190, poz. 1406, z 2009 r. Nr 176, poz. 1365 oraz z 2015 r. poz. 1112, z późn. zm.);

3. Zarządzenie Rektora nr 138 z dnia 02.08.2014 w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim (z późn. zm.);

4. Uchwała Senatu nr 505 z dnia 14 maja 2012r. w sprawie: zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim.

Przydatne linki i informacje

 

Kontakt i informacje

Biuro Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Łódzkiego
www.iso.uni.lodz.pl
ul. Matejki 21/23, 90-237 Łódź
tel.: (+48 42) 635 42 37/36
faks: (+48 42) 635 47 89
e-mail: iso@uni.lodz.pl

Dane do konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego
SWIFT PKOPPLPW  II O/ŁódŹ PeKaO SA 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

Załączniki:
Załącznik 1 - podanie kandydata, zawierające dane osobowe
Załącznik 2 - wzór zaświadczenia lekarskiego
Załącznik 3 - wzór oświadczenia
Załącznik 4  - wzór podania o przyznanie miejsca w akadmiku UŁ

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl