Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Wymagane dokumenty - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

   +powrót

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa:

  • Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem trybu studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • życiorys uwzględniający w szczególności informacje o znajomości języków obcych, zainteresowaniach naukowych kandydata oraz jego aktywności naukowej, w tym o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych,
  • 3 fotografie (w tym 1 skan zdjęcia),
  • dokumenty potwierdzające osiągnięte w toku studiów wyniki w nauce, w tym średnią ocen z toku studiów,
  • wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o takie stypendium,
  • opinia samodzielnego pracownika naukowego  z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody do objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego,
  • inne dokumenty, wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie.

 

Wszystkie dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami przy konkretnych studiach doktoranckich na wybranym wydziale.

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl