Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Pytania związane z zasadami rekrutacji na studia trzeciego stopnia

   +powrót

1. Czy kandydatów na studia doktoranckie obowiązuje opłata rekrutacyjna?

Na studia trzeciego stopnia (doktoranckich) nie ma opłaty rekrutacyjnej.

 

2. Czy kandydat na studia doktoranckie wypełnia również dane dotyczące wykształcenia średniego?

Kandydat na studia doktoranckie nie wypełnia danych dotyczących szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, wypełnia jedynie dane dotyczące wykształcenia wyższego.

 

3. Jestem absolwentem szkoły wyższej, ale nie otrzymałem jeszcze dyplomu ukończenia studiów, czy mogę się zarejestrować i jaki numer dyplomu mam wpisać?

Zarejestrować można się również przed obroną pracy magisterskiej i wydaniem dyplomu. Wyniki będzie można dopisać po obronie, ale przed upływem ostatniego dnia rekrutacji.
Na zaświadczeniu o ukończeniu studiów widnieje numer dyplomu ukończenia studiów. 

 

4. Ukończyłem studia na dwóch kierunkach, ocenę z którego dyplomu mam wpisać?
Czy ma to być średnia z dwóch kierunków?

Osoby, które ukończyły więcej niż jeden kierunek studiów magisterskich wpisują oceny z zaświadczenia o ukończeniu studiów z kierunku odpowiadającemu kierunkowi studiów doktoranckich.

 

5. Jakie dokumenty muszę dostarczyć starając się o przyjęcia na studia doktoranckie?

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami przy konkretnych studiach doktoranckich na wybranym wydziale.
Niezłożenie dokumentów w określonym przy studium terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów.

 

6. Czy kandydat na studia III stopnia musi załączyć również zeskanowane zdjęcie?

Kandydaci na studia doktoranckie powinni zeskanować zdjęcie, ponieważ legitymacja doktoranta wydawana jest w wersji elektronicznej.

 

7. Czy o przyjęcie na studia III stopnia mogą się ubiegać obcokrajowcy i jakie jest postępowanie w tym przypadku?

  • Kandydat z obszaru Unii Europejskiej posiadający Kartę Polaka lub Kartę Pobytu z zezwoleniem na osiedlenie się (więcej Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym) - traktowany jest jak obywatel Polski – rejestracja w IRK, postępowanie kwalifikacyjne.
  • Kandydat kierowany na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przez BUWiWM, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców lub inną instytucję nie ma obowiązku rejestracji w IRK - decyzję o przyjęciu podejmuje Rektor UŁ.

 

Uwaga!

Data wydania dyplomu nie jest równoznaczna z datą obrony pracy magisterskiej.

+do góry

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl