tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

155

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów I stopnia kierunku „Chemia” posiada wiedzę z zakresu chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i przyrodniczych (biologia).

Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać do syntezy, badania właściwości i analizy związków chemicznych oraz interpretacji zjawisk przyrodniczych. Do rozwiązywania problemów umie stosować w zakresie podstawowym metody  instrumentalne z różnych dziedzin chemii (metody spektroskopowe, fizyko-chemiczne, mikroskopowe). Posiada umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać do przeprowadzania obliczeń oraz oceny poprawności wyników uzyskanych w laboratorium, w oparciu o metody statystyczne. Zna i stosuje w praktyce zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami. Posługuje się językiem angielskim na poziomie (B2  ESOKJ) umożliwiającym korzystanie z baz danych oraz literatury fachowej. Potrafi wybrać i usystematyzować informację oraz przekazać ją w formie ustnej i pisemnej. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach chemicznych przedsiębiorstw  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych oraz laboratoriach związanych z ochroną środowiska. Jest także przygotowany do studiowania chemii na studiach II-ego stopnia.

Wymagania wstępne – znajomość chemii, fizyki, matematyki, biologii i informatyki  na poziomie szkoły średniej.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 97)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 165)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Astronomiczna
  • Biologiczna
  • Chemiczna
  • Fizyczna
  • Informatyczna
  • Matematyczna
  • Wiedzy Ekologicznej
  • Geograficzna i Nautologiczna.

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki.

Dodatkowe informacje

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Chemii

ul.Tamka 12

91-403 Łódź

Dziekana Wydziału Chemii, budynek I

pok. 1-011

do 6 października

codziennie (poniedziałek - piątek) w godz. 10.00-14.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-58-58 - Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii (czynny w godzinach dyżuru)

tel. 42 635-57-43 - Dziekanat Wydziału Chemii (pon.-pt. 9.00-15.00, poza godzinami dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl