Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia romańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 10 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (11-15 września) - liczy się data stempla pocztowego (15 września) na adres:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Sala 0.43

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

11.09.2020 (piątek) godz. 13.30-17.00

12.09.2020 (sobota) godz. 9.00-12.00

14.09.2020 (poniedziałek) godz. 13.30-17.00

15.09.2020 (wtorek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

numer telefonu: 42 235 01 68

Dane Kontaktowe do Przewodniczącej Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej

Kontakt tylko w terminie rekrutacji od 8 do 25 września 2020

adres e-mail: dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 235 01 60

Dane kontaktowe do soby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

adres e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 664 52 16

Zalecany kontakt mailowy

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział) ; 

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2020/2021.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 128)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 406)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 184)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Literatury i Języka Polskiego

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany*

*wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów

5 grup językowych

Opis

Na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności: angielski, włoski lub hiszpański.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

- język francuski z językiem angielskim. W przypadku tej specjalności język francuski nauczany jest od podstaw, natomiast język angielski na poziomie średniozaawansowanym- wymagana jest jego znajomość języka na poziomie min. B1;

- język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim). Specjalność ta daje możliwość nauki języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku grupy średniozaawansowanej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie  B1.

Wstępna deklaracja poziomu języka francuskiego i wybór drugiego języka następują w momencie składania dokumentów.

W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl