Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia włoska studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 10 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (11-15 września) - liczy się data stempla pocztowego (15 września) na adres:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Sala 0.43

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

11.09.2020 (piątek) godz. 13.30-17.00

12.09.2020 (sobota) godz. 9.00-12.00

14.09.2020 (poniedziałek) godz. 13.30-17.00

15.09.2020 (wtorek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

numer telefonu: 42 235 01 68

Dane Kontaktowe do Przewodniczącej Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej

Kontakt tylko w terminie rekrutacji od 8 do 25 września 2020

adres e-mail: dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 235 01 60

Dane kontaktowe do soby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

adres e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 664 52 16

Zalecany kontakt mailowy

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział) ; 

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2020/2021.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 129)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 410)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 185)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Języka Francuskiego
  • Języka Białoruskiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
  • Języka Rosyjskiego
  • Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
  • Literatury i Języka Polskiego

Szczegółowe

...
(liczba słów w pełnym opisie: 93)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

Opis

Od I semestru wybór FILOLOGII WŁOSKIEJ ze specjalizacją TRANSLATORSKĄ oraz drugim językiem obcym w rozszerzonej liczbie godzin na poziomie zaawansowanym (angielski, francuski, rosyjski, niemiecki) lub początkującym (hiszpański, francuski, niemiecki, in. słowiański).

Zapisy do grup językowych będą się odbywać po przyjęciu na kierunek.

Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego PNJW od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i poszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej.

W ramach specjalizacji translatorskiej studenci zdobywają podstawowe kompetencje tłumaczeniowe w zakresie teorii i technik translatorskich. Poznają terminologie specjalistyczne w kontekście dwujęzycznym. Analizują i przygotowują tłumaczenia ustne i pisemne z języka włoskiego na polski i vice versa. Mogą odbyć praktyki zawodowe związane z aktywnością translatorską.

Filologia włoska oferuje studentom następujące specjalności seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu (do wyboru od II roku):

• TRANSLATORYKA/TRADUKTOLOGIA

• JĘZYKOZNAWSTWO WŁOSKIE

• KULTUROZNAWSTWO WŁOSKIE

Absolwent studiów I stopnia legitymuje się znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 wg ESCKJ oraz dobrą znajomością kultury i literatury włoskiej. Posługuje się ponadto drugim językiem obcym na poziomie B2.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w firmach wymagających znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury np. szkołach językowych.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl