tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Studia I stopnia – kierunek Fizyka - są 3-letnimi studiami prowadzonymi przez WFiIS. Studia stanowią autonomiczną formę akademickich studiów I stopnia kończących się uzyskaniem tytułu licencjata.

Celem  studiów  na kierunku  Fizyka jest wykształcenie specjalistów oraz badaczy w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej.

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku FIZYKA wprowadzają w podstawowe arkana wiedzy o budowie otaczającego nas świata materii i promieniowania. Zarówno w profilu ogólnoakademickim jak i w praktycznym kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się nowoczesnym rynku pracy. Dostarczają solidnej podbudowy matematycznej, a także umiejętności stosowania różnorodnych metod komputerowych. Wprowadzają w zasady pracy laboratoryjnej. Rozwijają umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody. Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników: w szkolnictwie, fizyce medycznej, ochronie radiologicznej, nanotechnologii, metrologii. Kompetencje naszych absolwentów są cenione przez pracodawców, nawet w dziedzinach tak z pozoru odległych od obszaru zainteresowań fizyki, jak bankowość czy konsulting.

Po I semestrze następuje wybór specjalizacji:

• fizyka – profil ogólnoakademicki

• nanotechnologia – profil praktyczny

• fizyka medyczna – profil praktyczny

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów fizycznych. Od kandydatów oczekuje się zdolności do pracy w laboratorium, otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz  systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów II stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego magistra fizyki (profil ogólnoakademicki).

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci studiów fizycznych znajdują zatrudnienie w branżach elektronicznej i informatycznej, w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Ukształtowane w trakcie studiów kompetencje pozwalają im aktywnie uczestniczyć w tworzeniu projektów technologicznych, czy odnaleźć się w roli technologa czy koordynatora wdrażanych rozwiązań. Dzięki znajomości metod statystycznych znajdują również zatrudnienie w firmach konsultingowych i bankach.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.informatory.uni.lodz.pl

www.studia.wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2017/2018.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 107)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 294)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 177)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
  • Chemiczna
  • Fizyczna
  • Informatyczna
  • Matematyczna
  • Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"
  • Wiedzy Technicznej
  • Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych
  • Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 108)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - pokój A 203

22.09.2017 r.godz. 16.00-18.00

02.10.2017r. godz. 10.00-12.00

07.10.2017r. godz. 12.00-14.00

Dokumenty można wysłać również pocztą na powyższy adres do 12 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego 12.10.2017r.)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów;

+48 42 635-56-39

w pozostałych godzinach:

+48 42 635-56-32 Przewodniczący WKR

+48 42 635-56-46 Sekretarz WKR

+48 42 635-55-51 Członek WKR

 

e-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl


grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl