Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-03 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 10 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów  w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (11-15 września) - liczy się data stempla pocztowego (15 września) na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A103

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą wymagany dopisek:

REKRUTACJA, STUDIA STACJONARNE

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Punkt odbioru dokumentów

(na parterze przy wejściu do budynku)

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów

11.09 (piątek) godz. 12:00-14:00

12.09 (sobota) godz. 16:00-17:00

14.09 (poniedziałek) godz. 10:00-12:00

15.09 (wtorek) godz. 16:00-18:00

 

Termin składania dokumentów dla osób, które zostały zakwalifikowane z poszerzenia rankingu:

21.09.2020 (poniedziałek) godz. 10.00-16.00

22.09.2020 (wotrek) godz. 12.00-18.00

 

Kontakt do podkomisji:

adres e-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

nr telefonu: 42 635 59 55

Wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w zakładce Rekrutacja https://www.math.uni.lodz.pl/rekrutacja/

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział) ; 

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2020/2021.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 114)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 389)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Lingwistyki Matematycznej
 • Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 • z Astronomii i Astrofizyki
 • Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej.
...
(liczba słów w pełnym opisie: 86)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

Studia bez opłat, wyjątek specjalność Computer Science (specjalność w języku angielskim) - 2 000 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Opis

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;

 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;

 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;

 • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności (wyjątek stanowią studia w języku angielskim – specjalność uruchamiana od pierwszego semestru):

 • sieci komputerowe i przetwarzanie danych

 • grafika komputerowa i projektowanie gier

 • informatyka ogólna

 • computer science

Absolwenci kierunku Informatyka I stopnia, w zależności od wybranej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych;

 • programisty, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym lub przy projektowaniu stron internetowych;

 • programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, specjalisty IT w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna i informatyczna.

Dodatkowe informacje:

http://informatory2020.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki/

https://www.math.uni.lodz.pl/rekrutacja/

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl