Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-09 23:59:59

Opis

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Ideą studiów na kierunku matematyka jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Celem kształcenia na kierunku MATEMATYKA I stopnia jest:

• wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki;

• przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalających wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych;

• wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego;

• wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B2 w zakresie obcego języka nowożytnego;

• przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach;

Różnorodne formy zajęć, w tym między innymi zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z  uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Absolwenci kierunku Matematyka I stopnia, w zależności od wybranej specjalności (zob. dodatkowe informacje)

• są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk,

• są przygotowani do pracy w szkole podstawowej  jako nauczyciele matematyki oraz do prowadzenia zajęć komputerowych lub zajęć z jęz. angielskiego,

• mogą podjąć studia uzupełniające, które, również w zależności od wybranej specjalności, pozwolą im przygotować się do egzaminów na aktuariusza lub doradcę inwestycyjnego lub przygotować się do pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej czy nauczyciel matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 93)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przeliczniki (liczba punktów) dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Skala ocen od 6 do 2

Kategoria przedmiotu Przedmioty
...
(liczba słów w pełnym opisie: 264)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 161)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Matematyczna
 • Informatyczna
 • Wiedzy Technicznej
 • Wiedzy Ekonomicznej
 • z Astronomii i Astrofizyki
 • Lingwistyki Matematycznej
 • Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna
 • Międzynarodowa Olimpiada
...
(liczba słów w pełnym opisie: 92)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

Studia bez opłaty, wyjątek - specjalność Financial Mathematics w języku angielskim - 2 000 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 • Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;
 • Matematyka finansowa i aktuarialna - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 • Matematyka ogólna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc;
 • Matematyka teoretyczna - bez ograniczeń minimalnej liczby.
Wyboru specjalności Financial Mathematics (Matematyka finansowa) - studia w języku angielskim kandydaci dokonuja podczas rekrutacji (czesne 2 000 zł za rok). Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ja co najmniej 12 osób. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych pierwszego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl