Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia – III termin

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

Nabór został zakończony

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 26 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

poniedziałek-piątek godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

numer telefonu: 44 724-97-20 - poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział) ; 

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Wiedzy Ekonomicznej
  • Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
  • Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji

Szczegółowe informacje dotyczące ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki na podstawie posiadanego tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego można znaleźć w zakładce Pomoc -> Akty prawne.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Opis

W ramach kierunku  Zarządzanie proponowane są specjalności:

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

• Logistyka

• Rachunkowość i zarządzanie finansami

• Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

• Zarządzanie organizacjami publicznymi

Logistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada zjawiska i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z nimi informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów kształtowania tych przepływów. Zajęcia prowadzone na tej specjalności przygotowują do wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się sektora logistyczno – produkcyjnego.

Zdobyta wiedza w ramach charakteryzowanego modułu daje możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych, zajmujących się dystrybucją dóbr.

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Student zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu zarządzania, a przede wszystkim wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej i auditingu oraz nabywa umiejętności praktyczne pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich standardów rachunkowości.

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach krajowych oraz światowych. . Studia skierowane są do osób, które zainteresowane są pracą na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników administracji publicznej. 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność została stworzona dla kształcenia specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Profil specjalności został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości, logistyki i informatyki. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować oraz interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej, czy globalnej. Zna metody i techniki (także te informatyczne), niezbędne w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Jest wyposażony w unikalny zestaw wiedzy z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów analizy danych logistyki, co pozwala mu być cennym i poszukiwanym specjalistą dla wielu podmiotów gospodarczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Podstawy zarządzania; podstawy logistyki, podstawy rachunkowości, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, logistyka produkcji, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, projektowanie procesów i systemów logistycznych.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl