tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

archeologia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

39

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej materialnych korelatów kultury społeczności pradziejowych,  średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenów Polski;

• Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenów Europy Środkowej;

• Wykształcenie umiejętności samodzielnego kierowania badaniami archeologicznymi (szczególnie: wykopaliskowymi);

• Zbudowanie umiejętności wykonania samodzielnej kwerendy i analizy krytycznej danych źródłowych;

• Wykształcenie umiejętności formułowania i testowania hipotez dotyczących przeszłości.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów: Po studiach archeologicznych II stopnia (magisterskich) absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje zawodowe:

•  archeolog w naukowych placówkach badawczych;

• archeolog w placówkach muzealnych;

• archeolog w służbach konserwatorskich;

• archeolog w jednostkach do zwalczania przestępstw przeciw dziedzictwu archeologicznemu;

• archeolog w firmach archeologicznych pracujących przy inwestycjach takich jak budowa dróg, autostrad itp.

Wymagane kompetencje kandydatów na studia: dyplom licencjata kierunku archeologia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Archeologii

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

pokój 8 (parter)

6 października godz. 10.00-13.00

13 października godz. 10.00-13.00

20 października godz. 10.00-13.00

27 października godz. 10.00-13.00

3 listopada godz. 10.00-13.00

17 listopada godz. 10.00-13.00

24 listopada godz. 10.00-13.00

1 grudnia godz. 10.00-13.00

Kontakt do WKR: 

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl