tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

chemia studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

140

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Chemia jest opanowanie przez studentów podstawowych działów chemii na poziomie rozszerzonym. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności  w posługiwaniu się zaawansowanymi metodami eksperymentalnymi  (spektroskopia NMR i EPR, chromatografia, metody fizyko-chemiczne, mikroskopowe metody badania powierzchni) oraz metodami teoretycznymi  (modelowanie molekularne) absolwent potrafi analizować i rozwiązywać problemy (w tym problemy badawcze) z różnych dziedzin chemii.

Absolwent studiów II stopnia posługuje się językiem angielskim na poziomie (B2+  ESOKJ), co umożliwia mu pełne korzystanie z dostępnej literatury naukowej.

Jest dobrze przygotowany do wymagającej samodzielności pracy w chemicznych  laboratoriach przemysłowych (przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, rolno-spożywczy…), laboratoriach państwowych (ochrona środowiska,  PIP, ochrona żywności…) oraz laboratoriach badawczych placówek naukowych . Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z chemią lub/i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunkach chemicznych lub pokrewnych (np. ochrona środowiska).

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość

...
(liczba słów w pełnym opisie: 153)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia
...
(liczba słów w pełnym opisie: 146)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Chemii

ul.Tamka 12

91-403 Łódź

Dziekana Wydziału Chemii, budynek I

pok. 1-011

do 6 października

codziennie (poniedziałek - piątek) w godz. 10.00-14.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-58-58 - Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii (czynny w godzinach dyżuru)

tel. 42 635-57-43 - Dziekanat Wydziału Chemii (pon.-pt. 9.00-15.00, poza godzinami dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl