Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

chemia studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Chemii

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

pok. 1-011

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 12.00-18.00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 9.00-14.00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-14.00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00-14.00.

Kontakt:

tel. 42 635 57 43 (czynny w godzinach dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia.

Dodatkowe dokumenty:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunek Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek.
  • Zaświadczenie  o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.
  • Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) - wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość

...
(liczba słów w pełnym opisie: 153)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności:

  • Chemia w nauce i gospodarce
  • Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
  • Chemia kosmetyczna.
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Opis

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Chemia jest opanowanie przez studentów podstawowych działów chemii na poziomie rozszerzonym. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności  w posługiwaniu się zaawansowanymi metodami eksperymentalnymi  (spektroskopia NMR i EPR, chromatografia, metody fizyko-chemiczne, mikroskopowe metody badania powierzchni) oraz metodami teoretycznymi  (modelowanie molekularne) absolwent potrafi analizować i rozwiązywać problemy (w tym problemy badawcze) z różnych dziedzin chemii.

Absolwent studiów II stopnia posługuje się językiem angielskim na poziomie (B2+  ESOKJ), co umożliwia mu pełne korzystanie z dostępnej literatury naukowej.

Jest dobrze przygotowany do wymagającej samodzielności pracy w chemicznych  laboratoriach przemysłowych (przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, rolno-spożywczy…), laboratoriach państwowych (ochrona środowiska,  PIP, ochrona żywności…) oraz laboratoriach badawczych placówek naukowych . Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z chemią lub/i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunkach chemicznych lub pokrewnych (np. ochrona środowiska).

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl