tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

23

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat na studia dziennikarskie ma podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych w ich specyfice przedmiotowej. Ponadto zna terminologię z dziedzin właściwych dla kierunku studiowania oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń. Posiada także wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz ich relacji z innymi naukami, a także instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Rozmowy kwalifikacyjne sprawdzają m.in. znajomość polskiego rynku medialnego, polskiego życia kulturalnego, polskiej sceny politycznej i problemów społecznych.

Zasadnicze cele kształcenia:

• wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów;

• przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i prasowego;

• wykształcenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, niezbędnych do opracowania diagnoz i określenia potrzeb odbiorców kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych;

• wykształcenie umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów danego kierunku;

• wykształcenie potrzeby aktywnego uczestniczenia w akcjach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

• uczenie podstaw pracy badawczej;

• wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk społecznych.

Kwalifikacje zawodowe:

Najważniejszym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwenta do kierowania i zarządzania instytucjami medialnymi i okołomedialnymi. Ponadto, absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów, jest świadomy sposobu funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz posiada wiedzę i umiejętności podejmowania skutecznych decyzji i działania w sytuacji kryzysowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w dziennikarstwie, public affairs, public relations, reklamie, promocji i instytucjach prowadzących edukację medialną. Uszczegółowieniem wiedzy i kompetencji nabytych podczas studiów są specjalizacje: Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa, Reklama, public relations i promocja firmy i Sprawy publiczne i komunikacja medialna.

Kandydaci mają do wyboru jedną z 3 specjalizacji:

• Research medialny,

• Public relations i branding,

• Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu : rozmowa kwalifikacyjna (18 września) - każdy kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową

Dodatkowe dokumenty

  • zaświadczenia o uzyskanej średniej ze studiów wyższych

Dodatkowe informacje

Kandydaci mają do wyboru jedną z 3 specjalizacji:

  • research medialny,
  • public relations i branding,
  • odmiany specjalistyczne dziennikarstwa.
O decyzji kandydaci informują w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl