Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

ekonomia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years
   back

Language

polish

Enrollment

from 2018-08-13 12:00:00 to 2018-09-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

90-214 Łódź

sala E 207

Terminy:

26.09.2018 r. (środa) godz. 15:00-18:00,

27.09.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-18:00.

Kontakt: 

tel. 42 635 59 72

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/rekrutacja/informacje-praktyczne/rekrutacja-krok-po-kroku/#nav

Admission rules

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Description

Zasadnicze cele studiów Ekonomia:

ukończenie studiów na kierunku EKONOMIA umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie poznanych narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Ponadto, studia na kierunku EKONOMIA kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Uzyskiwane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia kierunku EKONOMIA może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych i organizacjach non - profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach specjalistów, menedżerów, dyrektorów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach lokalnych i centralnych. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na II stopniu kierunku EKONOMIA. Absolwent studiów II stopnia może także rozpocząć studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

przyjmuje się, że kandydaci na II stopień studiów osiągnęli większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku EKONOMIA  lub są gotowi je uzupełnić, kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych (socjologia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo), wykazać się umiejętnością formułowania praktycznych wniosków, a także  analizy i interpretacji różnorodnych problemów ekonomicznych, od kandydatów oczekuje się znajomości języka obcego na poziomie min. B2, kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl