tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

etnologia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

21

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

Zajęcia prowadzone na drugim etapie studiów dają absolwentowi pogłębioną wiedzę zarówno o dawnych, ale przede wszystkim o współczesnych koncepcjach antropologicznych, pozwalają też zrozumieć przyczyny odrębność antropologii jako nauki pośród innych dyscyplin humanistyki oraz unikalność perspektywy spojrzenia na świat, którą oferuje. Głębsze poznanie teoretycznych i metodologicznych uwarunkowań współczesnej antropologii połączone jest na tym etapie z doskonaleniem warsztatu badawczego, zdobywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych do antropologicznych analiz zjawisk kulturowych. Student uzyskuje zaawansowane umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym oraz wykształca umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i politycznych, jak również przedstawiania rekomendacji dobrych praktyk.

Po studiach etnologicznych II stopnia absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i prowadzić projekty badawcze, sporządzać krytyczne interpretacje i dokonywać ocen wyników badań, opracowywać raporty i komentarze kulturowe, działać jako ekspert na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych i kulturowych (uchodźcy, emigranci, wykluczeni, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz praktycznie zastosować narzędzia etnograficzne, m.in. w badaniach marketingowych, w analizach organizacji, w Public Relations.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku, w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, w agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu. Może też kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Archeologii

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

pokój 8 (parter)

6 października godz. 10.00-13.00

13 października godz. 10.00-13.00

20 października godz. 10.00-13.00

27 października godz. 10.00-13.00

3 listopada godz. 10.00-13.00

17 listopada godz. 10.00-13.00

24 listopada godz. 10.00-13.00

Kontakt do WKR: 

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl