tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

etnologia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

21

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

Zajęcia prowadzone na drugim etapie studiów dają absolwentowi pogłębioną wiedzę zarówno o dawnych, ale przede wszystkim o współczesnych koncepcjach antropologicznych, pozwalają też zrozumieć przyczyny odrębność antropologii jako nauki pośród innych dyscyplin humanistyki oraz unikalność perspektywy spojrzenia na świat, którą oferuje. Głębsze poznanie teoretycznych i metodologicznych uwarunkowań współczesnej antropologii połączone jest na tym etapie z doskonaleniem warsztatu badawczego, zdobywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych do antropologicznych analiz zjawisk kulturowych. Student uzyskuje zaawansowane umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia badań jakościowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym oraz wykształca umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i politycznych, jak również przedstawiania rekomendacji dobrych praktyk.

Po studiach etnologicznych II stopnia absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać i prowadzić projekty badawcze, sporządzać krytyczne interpretacje i dokonywać ocen wyników badań, opracowywać raporty i komentarze kulturowe, działać jako ekspert na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych i kulturowych (uchodźcy, emigranci, wykluczeni, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz praktycznie zastosować narzędzia etnograficzne, m.in. w badaniach marketingowych, w analizach organizacji, w Public Relations.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacjach pozarządowych, w samorządach, w fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania opinii publicznej i rynku, w firmach zajmujących się animacją i zarządzaniem kulturą, w mediach, w agencjach reklamowych i strategicznych, w działach HR i marketingu, w agencjach turystycznych, w galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu. Może też kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

pokój 102

25-27.09.2017r. w godz. 10.00-15.00

tel: 42 635 61 04

dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ grzegorz.markiewicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl