Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia germańska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-10 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia germańska wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1.

Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: egzamin pisemny (15 września) - tylko dla kandydatów innych kierunków niż filologia germańska nieposiadających certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie C1.

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu egzaminu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min.B2/ C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego.

Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku j. angielskiego min. B2+.

Opis

Zasadnicze cele kształcenia

• Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C2 znajomości języka niemieckiego;

• W przypadku wyboru specjalności z drugim językiem wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1- znajomości drugiego języka;

• Przekazanie pogłębionej wiedzy za zakresu jednej z dyscyplin filologicznych, w zakresie odnoszącym się do niemieckiego obszaru językowego i kulturowego: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki, glottodydaktyki;

• Rozwinięcie umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim i polskim;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;

• Wykształcenie kompetencji interkulturowych.

• Zdobycie dodatkowych kompetencji, w zależności od wybranego modułu zawodowego.

Po filologii germańskiej II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• nauczyciel (jednego lub dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół;

• absolwent studiów magisterskich może podjąć studia doktoranckie a także może być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego: asystenta (pracownika naukowo-dydaktycznego) lub lektora (pracownika dydaktycznego);

• tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);

• tłumacz tekstów fachowych;

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych;

• ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl