tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia germańska studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

55

Język wykładowy

niemiecki

Opis

Zasadnicze cele kształcenia

• Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C2 znajomości języka niemieckiego;

• W przypadku wyboru specjalności z drugim językiem wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1- znajomości drugiego języka;

• Przekazanie pogłębionej wiedzy za zakresu jednej z dyscyplin filologicznych, w zakresie odnoszącym się do niemieckiego obszaru językowego i kulturowego: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki, glottodydaktyki;

• Rozwinięcie umiejętności translatorskich;

• Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstów użytkowych oraz prostych tekstów naukowych w języku niemieckim i polskim;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;

• Wykształcenie kompetencji interkulturowych.

• Zdobycie dodatkowych kompetencji, w zależności od wybranego modułu zawodowego.

Po filologii germańskiej II stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• nauczyciel (jednego lub dwóch przedmiotów) we wszystkich typach szkół;

• absolwent studiów magisterskich może podjąć studia doktoranckie a także może być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego: asystenta (pracownika naukowo-dydaktycznego) lub lektora (pracownika dydaktycznego);

• tłumacz o zaawansowanych umiejętnościach (konsekutywny i symultaniczny);

• tłumacz tekstów fachowych;

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych;

• ekspert do spraw niemieckich w różnych instytucjach

• wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera.

W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia germańska wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B2.

Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na poziomie B2.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: egzamin pisemny (18 września) - tylko dla kandydatów innych kierunkówi niż filologia germańska nieposiadających certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B2.

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu egzaminu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2/C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować kształcenie metodyczne, posiadane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego lub innego języka obcego w szkole podstawowej. Dla kandydatów, którzy ubiegaja się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku języka angielskiego min. B2+.

Od drugiego semestru wybór następujących specjalności:

  • filologia germańska z drugim językiem obcym (angielski, włoski, hiszpański, francuski - drugi język na poziomie B1, angielski B2+) - orientacyjny limit 20. Wymagane zaświadczenie (certyfikat, suplement do dyplomu) o znajomości drugiego języka, w przypadku braku zaświadczenia - zalicznie testu kwalifikującego po przyjęciu na studia. Grupy z drugiego języka łączone z innymi filologiami. Grupy poniżej 20 osób nie zostaną uruchomione. Przyjęci studenci będą mieli możliwość wyboru innego języka obcego.
  • lingwistyka dla biznesu: dla absolwentów kierunku lingwistyka dla biznesu pierwszego stopnia oraz dla absolwentów kierunków ekonomicznych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2. Orientacyjny limit 20.
  • tłumaczenia i przekład: w razie większej liczby chętnych sprawdzian kompetencji jezykowych. Orientacyjny limit 20.
  • nauczycielska: orientacyjny limit 20.
Od drugiego semestru wybór jednej z 2 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczo-kulturoznawczej, językoznawczej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl