Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-10 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 20 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (21-22 września) - liczy się data stempla pocztowego (22 września) na adres:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Sala 0.42

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

21.09. 2020 (poniedziałek) godz. 9.00-13.00

22.09.2020 (wtorek) godz. 13.30-17.00

Kontakt do podkomisji:

numer telefonu: 42 235 01 61

Dane kontaktowe do soby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

adres e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 664 52 16

Zalecany kontakt mailowy

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię (oryginał/odpis dyplomu zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

  • oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię (suplement zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie konkursu dyplomów.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

Specjalizacje (nieobligatoryjne):

• Nauczycielska

• Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

• Podstawy grafiki komputerowej

• Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

• Komunikowanie publiczne

• Literatura stosowana

• Retoryka praktyczna

Zasadnicze cele kształcenia:

• przekazanie pogłębionej wiedzy o historii literatury polskiej, kontekstach procesu historycznoliterackiego oraz o literaturze i kulturze współczesnej;

• przekazanie pogłębionej wiedzy o zjawiskach współczesnej polszczyzny oraz o historii języka polskiego;

• wykształcenie umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu;

• pogłębienie umiejętności sprawnego formułowania wypowiedzi mówionych i pisemnych w języku polskim, a także redagowania i korygowania tekstów w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka;

• pogłębienie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów, gromadzenia danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków.

Po studiach magisterskich filologii polskiej absolwent może znaleźć zatrudnienie jako

• nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

• nauczyciel języka polskiego jako obcego

• redaktor i korektor w prasie, wydawnictwach, na portalach internetowych

• dziennikarz

• rzecznik prasowy

• pracownik w instytucjach kultury

• specjalista do spraw kontaktów z klientami w różnych instytucjach, urzędach i firmach prowadzących korespondencję z klientami

• konsultant i doradca do spraw poprawnej dykcji, emisji głosu, higieny narządu mowy, efektywności komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• po ukończeniu specjalizacji podstawy grafiki komputerowej jako pracownik projektujący publikacje książkowe, czasopisma, okładki, reklamy, druki akcydensowe itp.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

• znajomość języka polskiego na poziomie min. B2,

• znajomość języka obcego na poziomie min. B2,

• uporządkowana wiedza z zakresu historii literatury polskiej oraz nauki o języku,

• podstawowa znajomość historii Polski,

• podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2021

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl