Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia romańska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-10 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 20 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (21-22 września) - liczy się data stempla pocztowego (22 września) na adres:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Sala 0.43

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

21.09. 2020 (poniedziałek) godz. 13.30-17.00

22.09.2020 (wtorek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

numer telefonu: 42 235 01 68

Dane konatktowe do Przewodniczącej Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej:

Kontakt tylko w terminie rekrutacji od 8 do 25 września 2020

adres e-mail: dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 235 01 60

Dane kontaktowe do soby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

adres e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 664 52 16

Zalecany kontakt mailowy

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię (oryginał/odpis dyplomu zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

  • oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię (suplement zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 - odpowiednim certyfikatem lub suplementem dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (15 września) - tylko dla kandydatów innych kierunków/specjalności niż filologia romańska (francuska) bez udokumentowanej certyfikatem znajomości języka francuskiego na poziomie B2.

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych.

Opis

Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra.

Studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

- filologia romańska z drugim językiem romańskim

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka romańskiego (w ramach zajęć z praktycznej nauki języka oraz gramatyki). Oprócz tego studenci zapoznają się z włosko-polską (hiszpańsko-polską) terminologią translatoryczną i językiem specjalistycznym.

- filologia romańska z tłumaczeniami

Specjalność przygotowuje do zawodu tłumacza w języku francuskim. Obejmuje następujące przedmioty teoretyczne i specjalizacyjne: teoria przekładu, przekład specjalistyczny z elementami terminologii medycznej, ekonomicznej, finansowej, przekład w relacjach biznesowych.

- filologia romańska z językiem angielskim

Specjalność oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka obcego (angielskiego). Oprócz tego studenci zapoznają się z terminologią translatoryczną, językiem specjalistycznym, uczestniczą też w zajęciach związanych z pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami dokumentów użytkowych, literackich czy też prasowych.

Oprócz tego oferowane są SPECJALIZACJE KIERUNKOWE (do wyboru): LITERATUROZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO; GLOTTODYDAKTYKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (francuskiego) i drugiego języka romańskiego lub innego obcego (angielskiego). Jest znawcą kultury i cywilizacji francuskiego oraz włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego obszaru językowego. Nabyte umiejętności umożliwiają mu pracę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), szkołach językowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultur, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętych tłumaczeń. Absolwent może podjąć studia doktoranckie a także być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl