Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

filologia włoska studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-09-10 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 20 września) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (21-22 września) - liczy się data stempla pocztowego (22 września) na adres:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Wydział Filologiczny UŁ

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Sala 0.43

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

21.09. 2020 (poniedziałek) godz. 13.30-17.00

22.09.2020 (wtorek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

numer telefonu: 42 235 01 68

Dane konatktowe do Przewodniczącej Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej:

Kontakt tylko w terminie rekrutacji od 8 do 25 września 2020

adres e-mail: dorota.kaczmarek@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 235 01 60

Dane kontaktowe do soby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska

adres e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

numer telefonu: 42 664 52 16

Zalecany kontakt mailowy

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię (oryginał/odpis dyplomu zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

  • oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię (suplement zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (15 września) - tylko dla kandydatów innych kierunków/specjalności niż filologia włoska nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4).

Kandydat o dokładnym terminie i miejscu rozmowy zostanie powiadomiony poprzez wiadomość systemową.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Opis

Student studiów II stopnia zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego, realioznawstwa, instytucji publicznych i rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd. Pozyskuje ponadto wiedzę i umiejętności w zakresie drugiego języka nowożytnego.

W ramach SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ student zdobywa kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne uprawniające do nauczania języka włoskiego w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w sektorze społecznym i prywatnym. Cykl specjalności nauczycielskiej rozpoczynający się w roku 2020/2021 prowadzony jest w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18). Program specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia z przygotowania psychopedagogicznego, dydaktycznego, specjalistycznego, a także praktyki w placówkach szkolnych szczebla podstawowego i ponadpodstawowego. W ramach specjalności student ma możliwość pisania pracy z zakresu glottodydaktyki w formie projektu. Dodatkowe informacje na temat specjalności nauczycielskiej dostępne są na stronie: http://www.italianistyka.uni.lodz.pl/kandydaci/program-studiow


W  ramach SPECJALNOŚCI TRANSLATORSKIEJ student zdobywa kompetencje tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu poszerzonych terminologii specjalistycznych (np. w obszarze ekonomii, handlu, prawa, otoczenia społeczno-gospodarczego itp.). Zajęcia prowadzone są w wyspecjalizowanych laboratoriach. Student ma możliwość pisania pracy związanej z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym, praktycznym zastosowaniem teorii i narzędzi translatorskich itp.


Wybór specjalności następuje na początku roku akademickiego po rekrutacji na kierunek.

Absolwent studiów II stopnia osiąga znajomość języka włoskiego na poziomie C2. Po ukończeniu studiów może znaleźć pracę w sektorze edukacyjnym, gospodarczym, gdzie potrzebna jest znajomość języka włoskiego, w sektorze mediów, wydawniczym, turystycznym, instytucjach administracji państwowej i kultury w kraju i za granicą.

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA pozwala zdobyć oficjalne uprawnienia nauczyciela języka włoskiego w publicznych i społecznych oraz prywatnych szkołach podstawowych, średnich i wyższych w Polsce, jak również w szkołach językowych w kraju i za granicą. Praktyki na specjalności prowadzone są również w sposób zdalny. Studenci specjalności objęci są tutoringiem projektowym i mogą korzystać z innych udogodnień przeznaczonych dla beneficjentów projektu.

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORSKA daje możliwość pracy w charakterze tłumacza ustnego lub pisemnego oraz konsultanta językowego zarówno w zakresie tłumaczeń ogólnych, jak również specjalistycznych, użytkowych i literackich. Absolwent ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego.

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl