tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Międzywydziałowy kierunek prowadzony jest przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę z planowania zrównoważonego miast i regionów, kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami ludzi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Program kształcenia kładzie nacisk na problemy przestrzenne w obszarach zurbanizowanych i wskazuje możliwości ich rozwiązania. Podkreślane jest znaczenie przestrzeni publicznych w funkcjonowaniu miast oraz roli dziedzictwa kulturowego w poszukiwaniu ich tożsamości i indywidualności. Analizowane są uwarunkowania, procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji planistycznych. Studia rozszerzają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające uczestnictwo w procesie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, formułowania zasad polityki przestrzennej i środowiskowej na wszystkich szczeblach zarządzania, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zagadnień zarządzania miastem i regionem oraz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów przestrzennych, właściwie oceniając i hierarchizując różne cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy na następujących stanowiskach: urzędnik samorządowy, specjalista w pracowni urbanistycznej, specjalista administracji publicznej, specjalista planowania i rozwoju miasta, pracownik agencji nieruchomości, specjalista do spraw geodezyjno-kartograficznych, pracownik naukowo-badawczy. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych zawodach i instytucjach.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem:
ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek

...
(liczba słów w pełnym opisie: 152)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 310

9.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

11.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

13.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

17.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-45-70, e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl (w okresie dod 1 do 19 września)

tel. 42 635-45-81 e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl  (w okresie od 20 września)

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl