tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

86

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Przekazywanie rozszerzonej, pogłębionej i uporządkowanej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych.

• Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

• Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno-politycznego.

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych.

• Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych.

• Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie.

• Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów: po studiach historycznych II stopnia (magisterskich) absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje zawodowe:

• historyk w naukowych placówkach badawczych;

• historyk w gimnazjum, w liceum ogólnokształcącym, w liceum profilowanym, w technikum;

• historyk w instytucjach oświatowych;

• historyk w mediach

• historyk w instytucjach politycznych

• historyk w samorządowych placówkach kultury

• historyk w instytucjach edukacyjnych

Wymagane kompetencje kandydatów na studia:  dyplom licencjata kierunku historia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych i społecznych.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich wszystkich kierunków.

Kierunek historia, specjalność nauczycielska dla absolwentów, którzy ukończyli studia ze specjalością nauczycielską.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Specjalości:

  • nauczycielska,
  • ogólnohistoryczna.
Każda ze specjalności zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób.
Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji, wypełniając stosowną deklarację.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

pokój 102

25-27.09.2017r. w godz. 10.00-15.00

tel: 42 635 61 04

dr hab. Grzegorz Markiewicz, prof. UŁ grzegorz.markiewicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl