tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

86

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Przekazywanie rozszerzonej, pogłębionej i uporządkowanej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych.

• Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

• Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno-politycznego.

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych.

• Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych.

• Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie.

• Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów: po studiach historycznych II stopnia (magisterskich) absolwent uzyskuje następujące kwalifikacje zawodowe:

• historyk w naukowych placówkach badawczych;

• historyk w gimnazjum, w liceum ogólnokształcącym, w liceum profilowanym, w technikum;

• historyk w instytucjach oświatowych;

• historyk w mediach

• historyk w instytucjach politycznych

• historyk w samorządowych placówkach kultury

• historyk w instytucjach edukacyjnych

Wymagane kompetencje kandydatów na studia:  dyplom licencjata kierunku historia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych i społecznych.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich wszystkich kierunków.

Kierunek historia, specjalność nauczycielska dla absolwentów, którzy ukończyli studia ze specjalością nauczycielską.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Specjalości:

  • nauczycielska,
  • ogólnohistoryczna.
Każda ze specjalności zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 20 osób.
Wyboru specjalności kandydat dokonuje podczas immatrykulacji, wypełniając stosowną deklarację.
Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Archeologii

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

pokój 8 (parter)

6 października godz. 10.00-13.00

13 października godz. 10.00-13.00

20 października godz. 10.00-13.00

27 października godz. 10.00-13.00

3 listopada godz. 10.00-13.00

17 listopada godz. 10.00-13.00

24 listopada godz. 10.00-13.00

1 grudnia godz. 10.00-13.00

Kontakt do WKR: 

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl