Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandrdacie na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:
Miejsce: Wydział Studiów Międzynrodowych i Politologicznych 
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
pokój 6
Terminy:
26.07.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-19:00
27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-14:00
30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00-16:00
Kontakt:
tel. 42 635 43 7Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Studiów Międzynrodowych i Politologicznych 
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
pokój 6

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-19:00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-14:00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00-16:00.

Kontakt:

tel. 42 635 43 76

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Przekazanie rozszerzonej wiedzy z zakresu studiów nad kulturą w ramach krzyżujących się perspektyw kulturoznawczych, socjologicznych, antropologicznych, politologicznych i historycznych;

• Przekazanie rozszerzonej wiedzy o metodach badawczych z zakresu różnych dyscyplin naukowych w celu badania i interpretowania procesów kulturowych współczesnego świata;

• Wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy do analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych;

• Wykształcenie wiedzy i technik informacyjnych w zakresie przepływu treści kulturowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

• Wykształcenie umiejętności językowych przez ćwiczenia konwersatoryjne, wykłady w językach obcych na poziomi  B2+;

• Przygotowanie do pracy w krajowych (reprezentujących różne szczeble administracji publicznej) oraz międzynarodowych (agendach ONZ, UE i innych) organizacjach zajmujących się przepływem treści kulturowych i zarządzaniem kulturą;

• Przygotowanie do twórczego i profesjonalnego wykonywania zadań badawczych na studiach III stopnia.

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

tytuł zawodowy - magister

Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

• wydziałach kultury instytucji rządowych i  samorządowych (Urząd Wojewódzki, Urzędy Miast oraz Urzędy Marszałkowskie)

• instytucjach rządowych związanych z kulturą (ministerstwo, działy kulturalne przedstawicielstw dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych);

• fundacjach, międzynarodowych towarzystwach kulturalnych, stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych o charakterze kulturalnym, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

• mediach (nowoczesne dziennikarstwo międzynarodowe - multimedialne);

• muzeach, teatrach, domach kultury i innych instytucjach upowszechniania kultury.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B2. Dobra orientacja w problemach politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl