Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

nauczanie chemii studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Wymagane dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunek Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek.
  • Zaświadczenie  o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.
  • Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) - wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków Chemia kosmetyczna i Chemia, a także kierunków o pokrewnych programach.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali

...
(liczba słów w pełnym opisie: 151)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Opis

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Studia drugiego stopnia kierunku NAUCZANIE CHEMII zawierają w sobie elementy studiów drugiego stopnia kierunku Chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyk opiekuńczo-wychowawczych i praktyk zawodowych pedagogicznych. W ramach kierunku NAUCZANIE CHEMII studenci zostaną przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z psychologii i pedagogiki z III i IV etapu edukacyjnego. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną, którą wykorzysta podczas praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Zaznajomi się również z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w szkole podstawowej (gimnazjum) oraz w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej). Wiedzę swoją w tym temacie wykorzysta podczas studenckich praktyk zawodowych w i szkołach.

Student zdobędzie podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce. Pozna również zagadnienia związane z wewnątrz oraz zewnątrzszkolnym systemem oceniania (egzaminy gimnazjalne i maturalne), zdobędzie umiejętność interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników badań oraz zdobytej wiedzy np. na seminariach, sesjach posterowych.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl