Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

politologia studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandrdacie na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:
Miejsce: Wydział Studiów Międzynrodowych i Politologicznych 
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
pokój 6
Terminy:
26.07.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-19:00
27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-14:00
30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00-16:00
Kontakt:
tel. 42 635 43 7Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Studiów Międzynrodowych i Politologicznych 
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
pokój 6

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 15:00-19:00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-14:00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 12:00-16:00.

Kontakt:

tel. 42 635 43 76

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Pogłębianie  wiedzy  w zakresie problematyki politologicznej z możliwością jej wykorzystania do samodzielnych badań dotyczących teorii i metodologii nauk o polityce;

• Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi;

• Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;

• Nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa;

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej;

• Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

tytuł zawodowy - magister

Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

• w organizacjach gospodarczych, społecznych krajowych i międzynarodowych

• zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku politologia. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Specjalności:

• Doradztwo i zarządzanie polityczne

• Diagnozowanie i prognozowanie polityczne

• Bezpieczeństwo państwa

Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B2. Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk o polityce zostaną zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl