tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

politologia studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Pogłębianie  wiedzy  w zakresie problematyki politologicznej z możliwością jej wykorzystania do samodzielnych badań dotyczących teorii i metodologii nauk o polityce;

• Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi;

• Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;

• Nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa;

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej;

• Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

tytuł zawodowy - magister

Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

• w organizacjach gospodarczych, społecznych krajowych i międzynarodowych

• zespołach analitycznych, szkoleniowych i diagnostycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku politologia. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Informacje o specjalnościach:

• Doradztwo i zarządzanie polityczne,

• Diagnozowanie i prognozowanie polityczne,

• Bezpieczeństwo państwa (decyzją Rady Wydziału od roku akademickiego 2015/2016 zasąpiła sepcjalność Bezpieczeństwo strategiczne)

Specjalności realizowane od semestru 2. Wybór specjalności następuje poprzez złożenie deklaracji o wyborze specjalności, po zakwalifikowaniu na kierunek.

Decyzją Rady Wydziału od roku akademickiego 2015/2016, jeżeli ze względu na niewystarczającą liczbę studentów nie będzie możliwe otwarcie specjalności, zostanie zaproponowany program ogólny (bez specjalności, zawierający wybrane elementy trzech programów specjalnościowych

Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B2. Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk o polityce zostaną zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Narutowicza 59a (wejście od strony al. Rodziny Scheiblerów-przedłużenie ulicy Uniwersyteckiej)

90-127 Łódź

sala nr 6

16.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

18.10.2017r. (środa) godz. 10.00-12.00

19.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

23.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

26.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

30.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-43-76 -Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna   (czynny w godzinach dyżuru)

e-mail: rekrutacja_wsmip@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl