tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

politologia, specjalność: Political Management (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

20

Język wykładowy

angielski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Pogłębianie  wiedzy  w zakresie problematyki politologicznej z możliwością jej wykorzystania do samodzielnych badań dotyczących teorii i metodologii nauk o polityce;

• Nabycie umiejętności w zakresie modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi;

• Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie procesów zarządzania w polityce i doradztwa politycznego;

• Nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa;

• Wykorzystanie zdobytej wiedzy dla praktycznego działania w zakresie kierowania zespołami ludzkimi w sferze publicznej;

• Pogłębienie umiejętności językowych na poziomie B2+

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

tytuł zawodowy - magister

Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

• w organizacjach władzy państwowej i samorządu terytorialnego,

• międzynarodowych organizacjach i instytucjach wpływających na kierunki polityki zagranicznej,

• instytucjach państwowych i organach politycznych biorących udział w procesie transformacji systemu politycznego,

• ośrodkach naukowo-badawczych o charakterze politologicznym,

• wydawnictwach oraz środkach masowej komunikacji podejmujących tematykę polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku politologia. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka obcego na poziomie B2. Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk o polityce zostaną zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wysokość czesnego

2 500 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Narutowicza 59a (wejście od strony al. Rodziny Scheiblerów-przedłużenie ulicy Uniwersyteckiej)

90-127 Łódź

sala nr 6

16.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

18.10.2017r. (środa) godz. 10.00-12.00

19.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

23.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

26.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

30.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-43-76 -Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna   (czynny w godzinach dyżuru)

e-mail: rekrutacja_wsmip@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl