tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

stosunki międzynarodowe studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

100

Język wykładowy

polski

Opis

Zasadnicze cele kształcenia:

• Przekazanie pogłębionej wiedzy o zakresie przedmiotowym, podmiotowym i funkcjonalnym stosunków międzynarodowych;

• Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturach i instytucjach międzynarodowych;

• Wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy do analizowania i wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych;

• Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania faktów i uzasadniania wypowiedzi;

• Wykształcenie umiejętności językowych przez ćwiczenia konwersatoryjne, wykłady w językach obcych na poziomie B2+;

• Wykształcenie praktycznych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w biznesie, instytucjach krajowych i zagranicznych;

• Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie badań naukowych (samodzielnie oraz pod kierunkiem opiekuna naukowego).

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje zawodowe:

tytuł zawodowy - magister

Po zakończonym kształceniu absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

• instytucjach samorządowych (Urzędy Miast, Urzędy Marszałkowskie);

• instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne);

• instytucjach międzynarodowych o charakterze rządowym, pozarządowym i prywatnym;

• mediach;

• państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim (studia III stopnia), na kierunkach, których wymagania wstępne przewidują uzyskanie kompetencji zdobytych na II stopniu kierunku stosunki międzynarodowe. Student, który ukończył studia II stopnia posiada umiejętności umożliwiające kontynuację studiów na wyższym poziomie w uczelniach zagranicznych we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich, które przewidują dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających UŁ i innych uczelni.

Informacje o specjalnościach:

• American Studies and Mass Media

• Brytyjska i Krajów Wspólnoty Narodów (decyzją Rady Wydziału od roku akademickiego 2015/2016 zastępuje dotychczasową specjalność - Interregionalna)

• Dziennikarstwo Międzynarodowe i europeistyka

• Iberoamerykańska

• International Marketing

• Moder German Studies - studia o Niemczech współczesnych (decyzją Rady Wydziału od roku akademickiego 2015/2016 zastępuje dotychczasową specjalność - Niemcoznawstwo)

• Orientalna

Specjalności realizowane od semestru 1. Wybór specjalności następuje poprzez złożenie deklaracji o wyborze specjalności, po zakwalifikowaniu na kierunek.

Wymagania wstępne:

Dobra orientacja w problemach politycznych o gospodarczych współczesnego świata. Znajomość języka obcego na poziomie B2. Absolwenci kierunków spoza obszaru nauk o polityce zostaną zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia kierunkowych efektów kształcenia.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

 

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Narutowicza 59a (wejście od strony al. Rodziny Scheiblerów-przedłużenie ulicy Uniwersyteckiej)

90-127 Łódź

sala nr 6

16.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

18.10.2017r. (środa) godz. 10.00-12.00

19.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

23.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

26.10.2017r. (czwartek) godz. 13.30-15.00

30.10.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00-13.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-43-76 -Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna   (czynny w godzinach dyżuru)

e-mail: rekrutacja_wsmip@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl