tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

turystyka i rekreacja studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

90

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA ma charakter interdyscyplinarny. Program kierunku odwołuje się w znaczącej części do zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności, umożliwiające samodzielne badanie, analizowanie i syntetyzowanie relacji kształtujących przestrzeń turystyczną i rekreacyjną, w tym prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej, zróżnicowanej terytorialnie.

Dwuobszarowy charakter kierunku turystyka i rekreacja wynika przede wszystkim z przedmiotu badań geografii turyzmu, która jest podstawową dyscypliną naukową, w ramach której lokowane są badania naukowe nad turystyką i rekreacją, w odniesieniu do przestrzeni geograficznej. Przedmiot badań geografii turyzmu obejmuje m.in. działalność człowieka w przestrzeni geograficznej, zarówno w szeroko rozumianym środowisku przyrodniczym, jak i środowisku antropogenicznym. Badania współzależności występujących między zjawiskami i procesami należącymi do dwóch sfer – przyrodniczej i antropogenicznej ‐ wymagają wykorzystania kompetencji należących do wielu dziedzin nauki, w szczególności z obszaru nauk przyrodniczych i obszaru nauk społecznych.

Studia obejmują moduły podzielone na przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe, fakultatywne, specjalnościowe oraz terenowe. Wymienione moduły obejmują wiedzę m.in. z zakresu: geografii, geografii turyzmu, turystyki, rekreacji, hotelarstwa, nauk przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, metod badawczych i analiz naukowych oraz języków obcych.

Zgodność z krajowymi ramami kwalifikacji ustalona jest dla obszaru kształcenia nauk przyrodniczych (obszar dominujący) i obszaru nauk społecznych (obszar uzupełniający).

Tworząc program uwzględniono: wzorce międzynarodowe, przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, a także szeroko rozumiany rozwój osobowy osób kształconych, w tym podtrzymanie i rozwój podstaw tzw. wiedzy zaawansowanej.

Kierunek turystyka i rekreacja był wielokrotnie wyróżniany w rankingach branżowych.

Specjalności: zarządzanie przestrzenia turystyczną, zarządzanie przestrzenią rekreacyjną.

Możliwości zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia, absolwent jest przygotowany do organizacji i  zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, badania przestrzennych aspektów turystyki i rekreacji oraz do pracy na stanowiskach różnych szczebli, w tym kierowniczych, związanych z turystyką i rekreacją, m.in w:

• biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,

• jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,

• jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną,

• administracji rządowej i samorządowej,

• organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,

• przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących i zarządzających produktami turystycznymi i rekreacyjnymi,

• szkolnictwie zawodowym.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Egzamin wstępny z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa (p)*. Uzyskanie 50% + 1 pkt maksymalnej liczby punktów oznacza pozytywny wynik egzaminu.
* w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.

W postępowaniu rekrutacyjnym od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek

...
(liczba słów w pełnym opisie: 145)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Forma egzaminu: egzamin pisemn

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

sala 310

9.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

11.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

13.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

17.10.2017 r. godz. 11.00-15.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-45-70, e-mail: zzsipp@geo.uni.lodz.pl (w okresie od 1 do 19 września)

tel. 42 635-45-81 e-mail: andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl  ( w okresie od 20 września)

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl