tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo medyczne studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

120

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów, dysponujących umiejętnościami kształtowania odpowiednich postaw zawodowych wobec pacjentów i pracowników, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem podmiotami działającymi w tym systemie.

Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących zarówno działania organów władz publicznych, jak i partnerów, jakimi są podmioty lecznicze, unormowań prawnych i etycznych wyznaczających prawa i obowiązki pracowników medycznych, prawa pacjentów, a także przepisów regulujących ustrój podmiotów leczniczych i zasady ich działania oraz zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych.

Uczestnicy podczas zajęć zostaną zapoznani z zasadami działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementami procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Podczas ćwiczeń i konwersatoriów studenci zdobędą praktyczne umiejętności sporządzania dokumentacji i pism procesowych, wykorzystywanych na potrzeby załatwiania spraw z zakresu prowadzenia działalności leczniczej i powstałej w tej sferze odpowiedzialności prawnej oraz posługiwania się systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych medycznych.

Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi jego absolwentom aktywne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej, w tym w:

• organach administracji publicznej,

• instytucjach zajmujących się organizacją, nadzorowaniem i administrowaniem w systemie opieki zdrowotnej,

• podmiotach leczniczych,

Na podstawie  znajomości prawnej i etycznej problematyki związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Do podjęcia aplikacji prawniczych przygotowują 5- letnie jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Wysokość czesnego

3 900 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kandydaci zainteresowni mogą zapisywać się na ten kierunek aż do wypełnienia limitu i zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów lub przesłać dokumenty pocztą z oznaczeniem pokoju i kierunku (decyduje data stempla pocztowego):

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

28.10.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

02.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

4.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

09.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

16.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

18.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

23.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

25.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

30.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

02.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

07.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

09.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

14.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikcyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 4.53". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl, tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl