Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'POTWIERDZAM' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'NIE ZGADZM SIĘ' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Zgadzam się na przetwarzanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu kontaktu ze mną w sprawach związanych z podjęciem i odbywaniem studiów w Uniwersytecie Łódzkim.

  2. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadomy, że pozostałe dane są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: iod@uni.lodz.pl
3. Pozyskane dane będą wykorzystywane do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Łódzkim oraz do dokumentowania przebiegu studiów.
4. Pozyskane dane są przetwarzane na podstawie przepisów:
- Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017 poz. 2183 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz. 1554 ze zm.),
- wyrażonej zgody w zakresie adresu e-mail i telefonu.
5. Pozyskane dane będą przetwarzane przez 50 lat w przypadku podjęcia studiów lub 6 m-cy w przypadku nieprzyjęcia na studia.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu .
8. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami ustawowymi. Niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.

  1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną oraz przysługującymi mi prawami.

  2. Dodatkowe informacje dla cudzoziemców
    W przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie potwierdzam, że zapoznałem się z procedurą obowiązującą cudzoziemców (zakładka "Cudzoziemcy").

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl