Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA/DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UŁ

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'POTWIERDZAM' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'NIE ZGADZM SIĘ' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia/do szkoły doktorskiej;

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujących w Uczelni regulacji wewnętrznych;

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku:
a) rezygnacji kandydata z udziału w procesie rekrutacji, podjęcia kształcenia na studiach/w szkole doktorskiej lub odmowy przyjęcia go na studia/do szkoły doktorskiej:
  - dokumenty złożone w toku rekrutacji są zwracane kandydatowi;
  - dane zebrane w Internetowej Rejestracji Kandydatów (systemie IRK) są usuwane;
b) przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej dane wykorzystane przy rekrutacji są przenoszone do systemów informatycznych Uczelni;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy
      ul. Stawki 2;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o których mowa w pkt 3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapoznałem(am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl