Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'POTWIERDZAM' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'NIE ZGADZM SIĘ' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia w UŁ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”;

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego:
korespondencyjny: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 203;
e-mail: iod@uni.lodz.pl

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- przeprowadzenia rekrutacji na studia oraz w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów w Uniwersytecie Łódzkim;
- kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z rekrutacją lub podjęciem i odbywaniem studiów w Uniwersytecie Łódzkim;

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 69 i 70 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów – w zakresie pozostałych danych;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby zajmujące się procesem rekrutacji na studia oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane: przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji w przypadku nieprzyjęcia na studia lub przez okres 50 lat w przypadku podjęcia studiów;

7. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;

8. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.

Zapoznałem(am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości.

Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Łódzki niniejszym zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przeze mnie danych nieprawdziwych lub błędnych oraz z tytułu składania przez kandydata na studia oraz studenta oświadczeń nieprawdziwych. Rozumiem, że mogę ponieść odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego, podawanie błędnych lub nieprawdziwych danych, składanie nieprawdziwych oświadczeń (w tym w związku z postępowaniem rekrutacyjnym i podczas studiów).

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl