Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Wymagane dokumenty - studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

   +powrót

Na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie,
  • w przypadku kandydatów z nową maturą: wymagana jest kserokopia  świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia  świadectwa dojrzałości lub kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o  wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,

Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl