Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Krok po kroku - internetowa rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia

   +powrót

Każda osoba (kandydat), posiadająca obywatelstwo polskie, chcąca studiować na Uniwersytecie Łódzkim musi skorzystać z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Niniejsze informacje to opis kolejnych czynności, które kandydat powinien wykonać, aby prawidłowo zgłosić swoją osobę do postępowania kwalifikacyjnego:

 

Zarejestruj się

Zarejestrowanie się jest podstawowym krokiem prowadzącym do utworzenia osobistego konta kandydata w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Zarejestrowanie się umożliwi kandydatowi zalogowanie się do systemu oraz wprowadzenie jego podstawowych danych osobowych.

 

Rejestracja przebiega w kilku prostych etapach:

1. Po wybraniu z menu zakładki: Rejestracja należy zapoznać się z podstawowymi zasadami rekrutacji, a następnie wyrazić
   zgodę (wybór pola "nie wyrażam zgody" przerywa rejestrację).
2. Następnie należy wypełnić kilka obowiązkowych pól formularza:
    a) wprowadzenie identyfikatora kandydata, którym jest jego numer PESEL - będzie on stanowił login
        podczas logowania się do systemu. Należy pamiętać, że poprawność numeru PESEL jest weryfikowana
        z datą urodzenia wprowadzoną przez kandydata.
        Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą wybrać opcję "nie posiadam numeru PESEL" -
        system nada wtedy sztuczny numer, który będzie loginem.
    b) podstawowych danych osobowych jak: imię, nazwisko, datę urodzenia (
w formacie rok-miesiąc-dzień) i obywatelstwo.
        Przy wypełnianiu tych danych należy pamiętać, aby przy wprowadzaniu dwóch pierwszych pól 
        zaczynać pisownię dużą literą.
    c) hasła logowania się do systemu, na które składa się minimum 8 znaków alfanumerycznych.
   
d)
danych do odzyskiwania hasła:
        - pytanie zadawane przez system przy odzyskiwaniu hasła, na które kandydat powinien prawidłowo odpowiedzieć;
        - odpowiedź na powyższe pytanie;
        - adres e-mail, na który zostanie wysłane zapomniane hasło (
na etapie rejestracji adres e-mail nie jest daną konieczną do uzupełnienia. Wymagany jest jednak przy wydruku ankiety osobowej na dalszym etapie rekrutacji).
3. Można również wypełnić ważne pola formularza:
    a) dane dla szybkiego kontaktu z kandydatem:
        - numer telefonu (na etapie rejestracji numer telefonu nie jest daną konieczną do uzupełnienia. Wymagany jest jednak przy wydruku ankiety osobowej na dalszym etapie rekrutacji).

    
       

Po utworzeniu konta na ekranie wyświetli się login kandydata. Należy go zapamiętać! Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym system nadał sztuczny numer PESEL.

+do góry

 

Zaloguj się do własnego konta

Po podaniu podstawowych danych i utworzeniu konta można przejść do formularza logowania- zakładka Wejście. Po podaniu prawidłowego loginu i hasła użytkownik zostanie zalogowany do własnego konta osobistego w systemie IRK.

Logowanie przenosi do strony głównej użytkownika. Po prawej stronie znajduje się ramka "Rejestracja krok po kroku" z wyszczególnionymi kolejnymi czynnościami, które należy wykonać, aby rekrutacja przebiegła poprawnie. Kolor linku i towarzyszący mu symbol wskazują na status danej akcji (zielony - wykonana, czerwony - niewykonana). Niektóre akcje są od siebie zależne, np. nie można wybrać kierunku studiów, gdy dane osobowe nie są wypełnione.

+do góry

 

Uzupełnij dane osobowe

Pierwszym krokiem rekrutacji jest uzupełnienie swoich danych osobowych. W tym celu należy wybrać krok pierwszy z ramki "Rejestracja krok, po kroku" lub kliknąć link "zmień dane osobowe" w środkowej sekcji strony głównej.
Dane osobowe są podzielone na grupy (zakładki). Pola wymagane (bez ich wypełnienia nie można przejść do następnego kroku) są oznaczone na czerwono.

Grupy danych osobowych:

1. Zakładka podstawowe dane – zawierają pola z dodatkowymi danymi osobowymi: drugie imię, oświadczenie o niepełnosprawności.
2. Zakładka dane kontaktowe – ważne ze względu na możliwość szybkiego kontaktu Komisji Rekrutacyjnej z kandydatem - m.in.:
    - adres e-mail;
    - telefon.
3. Zakładka adres – z następującymi polami do obowiązkowego wypełnienia:
    - kod pocztowy;
    - miejscowość;
    - ulica i nr domu.

Pozostałe pola umieszczone w zakładce "adres" są nieobowiązkowe. Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania to należy odznaczyć na dole strony informację adres korespondencyjny "taki sam jak adres zameldowania" następnie uzupełnić pola dotyczące adresu do korespondencji.
4. Zakładka wykształcenie - zawiera między innymi następujące pola dla wypełnienia:
    - nazwa ukończonej szkoły średniej - dane potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej;
    - rok uzyskania matury (pole obowiązkowe);
    - dokumenty uprawniające do podjęcia studiów – pole wyboru, z możliwością zaznaczenia typu dokumentu(ów) (pole
      obowiązkowe);
    - pole charakteryzujące typ wybranego dokumentu (numer, data wystawienia, nazwa instytucji wydającej dokument wraz
      z miejscowością) - pola te muszą być uzupełnione, gdy przystępuje się do drukowania ankiety osobowej.
    Szkoła średnia oraz instytucje wydające dokumenty mogą być wybrane z listy (otworzy się dodatkowe okno, w którym
    należy dokonać wyboru rodzaju szkoły, miejscowości oraz konkretnej szkoły/instytucji z listy) lub wpisane ręcznie
    (pola tekstowe do wpisania nazwy szkoły/instytucji oraz miejscowości pojawią się dopiero po kliknięciu linku
    "Wpisz spoza listy").
5. Zakładka inne - zawiera pola określające dodatkowe informacje osobowe. 

Kliknięcie przycisku "Zapisz" spowoduje dodanie danych do systemu. Zapis uwzględnia zawsze dane ze wszystkich zakładek, ale zaleca się zapisywanie ich dla każdej grupy osobno.

Jeżeli nastąpi zmiana danych wprowadzonych do systemu, kandydat powinien poprawić wcześniej wprowadzone dane (odszukać informację, która uległa zmianie i wprowadzić poprawną), następnie dokonać zapisu.

+do góry

 

Wprowadź wyniki starej/nowej matury/dyplomu

W następnym kroku (w Rejestracji krok, po kroku jest to 2 krok) maturzyści, którzy otrzymali już świadectwo dojrzałości w latach poprzednich, mogą wprowadzić wyniki swoich egzaminów maturalnych.

Kandydat powinien wprowadzić wszystkie wyniki/oceny z matury, a nie tylko te, które są brane pod uwagę na wybranych przez kandydata kierunkach/specjalnościach.

Tegoroczni maturzyści, którzy nie posiadają jeszcze wyników maturalnych zaznaczają przedmioty i poziomy zdawane na maturze i pozostawiają w oknie wynik wartość "0". Wyniki maturalne będą mogli uzupełnić po ich otrzymaniu (terminy podane w terminarzu rekrutacyjnym w menu: START - Aktualności). Dodatkowo wyniki matur kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę, zostaną pobrane przez UŁ z Krajowego Rejestru Matur (KReM).

Kandydaci na studia drugiego i trzeciego stopnia muszą dodatkowo wybrać przedmioty dla dyplomu. Należy to zrobić nawet, jeśli kandydat nie miał jeszcze obrony. Wyniki będzie można dopisać po obronie, ale przed upływem ostatniego dnia rekrutacji (terminy podane w terminarzu rekrutacyjnym w menu: START - Aktualności).
Uwaga: Ocena końcowa ze studiów licencjackich/magisterskich to ocena, która widnieje na dyplomie - musi być oceną pełną (zaokrągloną do połówki lub całości).

Wprowadzone wyniki starej/nowej matury/dyplomu należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

 

+do góry

 

Wybierz kierunki studiów

Funkcja ta pozwala kandydatowi na wyświetlenie katalogu kierunków studiów i specjalności, w którym może wybrać oraz zapisać się na wybrany program studiów (Rejestracja krok, po kroku - 3 krok).

Kolejność czynności:

1. Kierunek można wybrać na kilka z poniższych sposobów:
    a) z menu głównego systemu IRK po wyborze pozycji Katalog - z alfabetycznie uporządkowanej "Listy
        kierunków";
    b) z pozycji menu Katalog, następnie Uczelnie oraz "Jednostki prowadzące studia" można przejść do
        "Kierunków studiów wybranej jednostki";
    c) przy wykorzystaniu wyszukiwarki z pozycji menu głównego Katalog.

2. Po wyborze kierunków studiów można wybrać specjalność i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).
3. Wybór konkretnego programu studiów przekierowuje do strony ze szczegółowymi danymi (termin zapisów,
    limit miejsc, opis, zasady kwalifikacji, informacje o dodatkowych egzaminach, terminy i miejsce składania
    dokumentów). W prawej górnej części podstrony znajduje się zielona ramka z linkiem "Zapisz się". Kliknięcie
    tego linku spowoduje wyświetlenie strony, na której trzeba potwierdzić dokonanie zapisu. W niektórych
    przypadkach należy jeszcze odpowiedzieć na dodatkowe pytania.
    Jeżeli przy próbie zapisu pojawia się komunikat o niespełnionych warunkach rekrutacji, należy sprawdzić
    przede wszystkim czy przedmioty wybrane w kroku drugim odpowiadają przedmiotom z zasad kwalifikacji.
    Ważny jest też dokument uprawniający do podjęcia wybranego programu studiów.
4. Aby wypisać się z kierunku, należy wejść na stronę z jego opisem. W miejscu, gdzie wcześniej był link "Zapisz się",
    pojawi się opcja "Wypisz się".

Po zakończeniu wyboru studiów na stronie startowej w pozycji menu "Moje studia" widoczne są wszystkie wybrane kierunki studiów, natomiast w katalogu "Moje egzaminy" wszystkie obowiązujące kandydata egzaminy. Lista wybranych kierunków ukaże się w kolejności chronologicznej. 

+do góry

 

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Funkcja ta umożliwia wydruk blankietu opłaty rekrutacyjnej z indywidualnym numerem konta wygenerowanym przez system. Każdy kandydat powinien korzystać ze swego osobistego numeru konta przy realizacji opłat rekrutacyjnych i niedopuszczalne jest wysyłanie pieniędzy na numer konta, np. kolegi, który też się zarejestrował.

Aby dokonać opłaty rekrutacyjnej, należy po wybraniu opcji "drukuj przelew" otworzyć wygenerowaną przez system stronę przy zastosowaniu programu "Acrobat Reader", następnie ją wydrukować (w przypadku braku drukarki lub programu "Acrobat Reader" istnieje możliwość opłaty za pomocą typowego blankietu pocztowego, na którym należy umieścić dane dla przelewu uzyskane z funkcji "dane do przelewu" dostępne w pozycji "Moje wpłaty").
Jeśli kandydat nie opłaci wszystkich wybranych studiów, może wtedy wybrać, które z nich są opłacone.

W przypadku, gdy suma należności nie jest równa sumie wpłat, link "dokonaj opłaty rekrutacyjnej" w ramce "krok po kroku" będzie oznaczony na czerwono.

Uwaga: należy pamiętać, że uwzględnienie opłaty w systemie może potrwać kilka dni, dlatego najlepiej dokonać wpłaty kilka dni przed zakończeniem terminu zapisów, ewentualnie przynieść dowód wpłaty do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok.203.

+do góry

 

Prześlij zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej

Funkcja ta służy do wczytania zdjęcia kandydata, które powinno zawierać, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby przedstawiające ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i spełniać inne wymagania dotyczące wizerunku osoby (równomierne oświetlenie twarzy, jednolite tło, zdjęcie w ciemnych okularach oraz z nakryciem głowy jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach).

Jako format pliku zdjęcia preferowany jest JPEG, a jego rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400x500 pikseli), gdyż system może wtedy zareagować tzw. "białym ekranem", który należy w takim przypadku zamknąć, natomiast plik zdjęcia zmniejszyć przy wykorzystaniu pomocniczego programu (np. program Paint z MS Windows) i powtórzyć próbę wczytania zmniejszonego w ten sposób pliku zdjęcia.

Po wczytaniu zdjęcia można zastosować funkcję "Zmień kadrowanie" dla lepszego rozmieszczenia sylwetki na zdjęciu (jeżeli funkcja ta zamiast zdjęcia pokaże "biały ekran", oznacza to brak w systemie operacyjnym komputera odpowiedniego oprogramowania Java (Sun). Należy wtedy takie oprogramowanie zainstalować, lub pozostawić kadrowanie obsłudze systemu IRK, która sprawdza wszystkie zdjęcia indywidualnie).

Po wgraniu zdjęcie otrzymuje status "czekające na akceptację". Zdjęcia będą akceptowane na etapie składania dokumentów.

Zdjęcie można zmienić, dopóki nie zostanie zaakceptowane.

+do góry

 

Wydrukuj formularz ankiety osobowej

Wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć również formularz ankiety osobowej z systemu IRK. Link "wydruk ankiety osobowej" znajduje się na stronie głównej użytkownika w sekcji Moje kierunki studiów.

Link ten powinien prowadzić do pliku pdf (otwierany za pomocą programu Adobe Reader), który należy wydrukować. Jeżeli użytkownik zostanie przekierowany do formularza danych osobowych, oznacza to, że nie wypełnił wszystkich potrzebnych do wydruku ankiety osobowej pól - będą one zaznaczone na czerwono. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wrócić do strony głównej i jeszcze raz kliknąć opcję "wydruk ankiety osobowej".

Dla każdego kierunku należy wydrukować osobną ankietę osobową.

Na ankiecie osobowej należy na samej górze wpisać nazwę kierunku (wraz ze stopniem studiów i ich formą), a u dołu strony złożyć własnoręczny podpis

+do góry

 

Dokonaną w powyższych krokach rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rejestracyjnej za wybrane kierunki oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Łódzki potwierdzenia bankowego o wpływie opłaty na konto bankowe UŁ.
 

 

 

 

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl