Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Postępowanie dla obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo maturalne/dyplom* za granicą

   +powrót

1. Kandydaci dokonują zapisu drogą internetową.

2. Składają komplet wymaganych dokumentów w rekrutacji pok. 102, ul. Uniwersytecka 3**.

3. Piszą podanie do Dziekana wydziału o wskazanie ocen ze świadectwa maturalnego/dyplomu, które będą  brane pod uwagę przy rekrutacji na wskazany kierunek.Wyniki ze świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi dla danego kierunku/specjalności.

4. Podanie kandydata z propozycją ocen akceptuje Prorektor ds.kształcenia.

5. Oceny do systemu rekrutacyjnego wprowadza informatyk z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów.

6. Komplet dokumentów przekazuje sekretarzowi komisji rekrutacyjnej wybranego kierunku kandydat lub Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów.

* Przepisy dotyczące nostryfikacji:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r. , poz. 2198 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 marca 2015 r.  w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 447, Dz. U. 2016, poz. 1369),
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r.  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. 2015, poz. 1467).

 **Poza dokumentam wymaganymi od kandydatów na studia I i II stopnia wymagane są ponadto:

1. zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale ten dokument nie jest nią objęty;

2. w przypadku dyplomów I stopnia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie, że wydany dyplom uprawnia go do kontynuacji kształcenia na II stopniu w kraju, w którym został wydany, jeżali wydany był w kraju, z którym Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia.

3. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. Nr 112, poz. 938 i 939);

4. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).

+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl