Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Postępowanie dla obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo maturalne/dyplom* za granicą

   +back

1. Kandydaci dokonują zapisu drogą internetową.

2. Składają komplet wymaganych dokumentów w rekrutacji pok. 7a, ul. Lindleya 3**.

3. Piszą podanie do Dziekana wydziału o wskazanie ocen ze świadectwa maturalnego/dyplomu, które będą  brane pod uwagę przy rekrutacji na wskazany kierunek.Wyniki ze świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi dla danego kierunku/specjalności.

4. Podanie kandydata z propozycją ocen akceptuje Prorektor ds.programów i jakości kształcenia.

5. Oceny do systemu rekrutacyjnego wprowadza informatyk z Centrum Obsługi Studenta - Rekrutacja i Tok Studiów.

6. Komplet dokumentów przekazuje sekretarzowi komisji rekrutacyjnej wybranego kierunku kandydat lub Centrum Obsługi Studenta - Rekrutacja i Tok Studiów.

 

* Przepisy dotyczące nostryfikacji:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 443) w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą,
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1168) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

 **Poza dokumentam wymaganymi od kandydatów na studia I i II stopnia wymagane są ponadto:

1. zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale ten dokument nie jest nią objęty;

2. w przypadku dyplomów I stopnia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie, że wydany dyplom uprawnia go do kontynuacji kształcenia na II stopniu w kraju, w którym został wydany, jeżali wydany był w kraju, z którym Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia.

3. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. Nr 112, poz. 938 i 939);

4. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).

+do góry

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl