Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Postępowanie dla laureatów/finalistów olimpiad stopnia centralnego

   +powrót

1. Laureat/finalista olimpiad stopnia centralnego przyjmowany jest na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na dany rok akademicki.


2. Laureat/finalista po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zaznacza na swoim koncie, że posiada tytułu laureata lub finalisty olimpiady oraz wybiera kierunki studiów.


3. Laureat/finalista musi potwierdzić swoje uprawnienia. W tym celu zgłasza się do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów (COSiD-RiTS) ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 z oryginałem zaświadczenia wydanym przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub przesyła jego skan na adres e-mailowy: rekrutacja@uni.lodz.pl. Informatyk z COSiD-RiTS dokonuje potwierdzenia uprawnień w systemie IRK oraz wprowadza punkty za olimpiadę (maksymalną liczbę punktów). Nie zgłoszenie się laureata/finalisty skutkuje błędnym przeliczeniem w systemie IRK.


4. W przypadku olimpiad zwalniających na maturze z danego przedmiotu kandydatowi przyznawana jest maksymalna liczba punktów z przedmiotu olimpiady tylko wówczas, jeżeli na świadectwie maturalnym w miejscu oceny albo wyniku egzaminu maturalnego jest zapis: „zwolniony”. Z przedmiotu tego przyznawana jest kandydatowi ocena bardzo dobra lub celująca (w zależności od skali ocen) albo maksymalna liczba punktów. W tej sytuacji kandydat zobowiązany jest postąpić odpowiednio jak w pkt 3. Pozostałe przedmioty przeliczane są zgodnie z zasadami rekrutacji.+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl