Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Pytania związane z zasadami rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

   +powrót

1. Czy w przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne ma znaczenie kolejność dokonania rejestracji?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UŁ. Zasady te nie przewidują w żadnym przypadku kryterium kolejności.

 

2. Czy wymagane dokumenty zobowiązany jestem dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu rodzic? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać przez zaufaną osobę (np. rodzica). W ostatnim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

 

3. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne podane są w "Dodatkowych informacjach"  przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach.

 

4. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć na uczelnię po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia?

Wykaz dokumentów zamieszczony jest w menu: POMOC - Rekrutacja. Dodatkowe dokumenty wymienione są przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach.

 

5. Czy do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki z ustnych egzaminów maturalnych w ramach„nowej matury”?

Nie, w przypadku nowej matury pod uwagę brane są tylko wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych.

 

6. Jak traktowani są kandydaci posiadający Maturę Międzynarodową (IB)?

Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

 

7. Jak traktowani są kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający maturę zagraniczną?

Obywatele polscy z maturą zagraniczną kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów maturalnych zgodnie z zasadami przyjęć na dany kierunek – szczegółowy tryb postępowania zamieszony w menu POMOC – Rekrutacja.

 

8. Jak traktowana jest matura uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych stosuje się następujące przeliczniki z matury dwujęzycznej z języka obcego: w kategorii 1 - 5 (dla neofilologii język wiodący x7), w kategorii 2 – 3,75, w kategorii 3 -1 ,25. Przedmioty zdawane w języku obcym na maturze dwujęzycznej liczone są zamiennie z poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu.

 

9. Na ile kierunków mogę kandydować na UŁ?

Nie ma żadnego ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować w UŁ.

 

10. Do kiedy można wpisać wyniki z matury i przypisać opłatę do kierunku?

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie opłaty należy dokonać do 9 lipca, natomiast  wyniki/oceny z matury należy wprowadzić najpóźniej do 12 lipca. Wszystkie terminy podane są w terminarzu rekrutacyjnym dostępnym na głównej stronie rekrutacji w zakładce START-AKTUALNOŚCI.

 

11. Czy kandydaci wpisują samodzielnie wyniki na osobistym koncie rejestracyjnym?

Tak, kandydat zaznacza przedmioty maturalne i wpisuje wyniki/oceny.

 

12. Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i jeszcze nie mam wyników maturalnych?

Tak. Kandydat, w miejscu, gdzie należy wprowadzić swoje egzaminy maturalne na koncie rejestracyjnym, zaznacza zdawane na maturze przedmioty, pozostawiając przy nich wynik "0". Dzięki temu, system pozwoli zarejestrować się kandydatowi na dany kierunek, na który w rekrutacji wymagane są przedmioty spośród zaznaczonych przez kandydata egzaminów maturalnych. Po uzyskaniu wyników należy pamiętać o ich uzupełnieniu w systemie IRK, w terminie określonym w terminarzu rekrutacji dostępnym na głównej stronie rekrutacji w zakładce START-AKTUALNOŚCI.

 

13. Do kiedy trwa rejestracja na studia?

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie trwa do 9 lipca, na studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich wydziałach UŁ do 16 lipca, na studia niestacjonarne zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym dostępnym w zakładce Start-Aktualności. Wszystkie terminy podane są w terminarzu dostępnym na głównej stronie rekrutacji.

 

14. Do kiedy kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) mogą się rejestrować?

Kandydaci z Maturą Międzynarodową(IB) rejestrują się tak jak wszyscy do 9 lipca i do 12 lipca mają jeszcze możliwość wpisania swoich wyników maturalnych.

 

15. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji wyświetlą się kandydatowi na jego indywidulanym koncie rekrutacyjnym (w punkcie: wyniki rekrutacji) po ich opublikowaniu przez komisje rekrutacyjne. Dodatkowo listy rekrutacyjne publikowane są przez komisje rekrutacyjne w zakładce Wyniki.

 

16. Co wpisać w wyniku egzaminu na poziomie podstawowym, jeżeli z danego przedmiotu był zdawany tylko poziom rozszerzony?

Należy wypełnić tylko wynik dla poziomu rozszerzonego, dla poziomu podstawowego pozostawić wartość 0. System przyjmie to jako egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym. Do obliczenia punktów brany jest i tak tylko jeden poziom dla danego przedmiotu - ten, który da najlepszy wynik.

 

17. Co zrobić, jeżeli nie mam jeszcze dyplomu a trwa termin składania dokumentów?

Za zgodą komisji rekrutacyjnej kandydat może złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (do pobrania w dziekanacie). Kopię dyplomu i suplementu należy niezwłocznie uzupełnić w dokumentacji rekrutacyjnej po odebraniu dyplomu z uczelni (do 1 miesiąca od egzaminu dyplomowego).

 

18. Co zrobić, gdy nie mam jeszcze dyplomu, a do zapisania na kierunek potrzebne są oceny i średnie z dyplomu?

Należy zaznaczyć w sekcji Dane osobowe->wykształcenie dokument uprawniający do podjęcia studiów - dyplom jaki uzyska kandydat. Następnie należy uzupełnić oceny z dyplomu - wybrać odpowiednie pozycje, ale nie wpisywać jeszcze wyników. Po wykonaniu tych kroków zapis będzie możliwy. Wyniki z dyplomu będzie można uzupełnić później (do 19 lipca włącznie).

 

19. Dlaczego tylko dla języków obcych jest uwzględniona matura dwujęzyczna?

Tylko dla języków obcych jest ona inaczej przeliczana. Dla innych przedmiotów jest brana pod uwagę zamiennie z poziomem rozszerzonym w języku polskim - należy wpisać w miejsce egzaminu rozszerzonego z danego przedmiotu lepszy wynik.

+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl