• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydatów na studia/do szkoły doktorskiej/na studia podyplomowe/na kształcenie w międzynarodowej wymianie akademickiej

 

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji w systemie IRK oraz przeprowadzenia rekrutacji: na studia/do szkoły doktorskiej/na studia podyplomowe/na kształcenie w międzynarodowej wymianie akademickiej.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)   przepisów prawa m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 ustanawiające "Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 oraz obowiązujących w Uczelni regulacji wewnętrznych;

2)    Pani/Pana zgody w zakresie:

a)     wykraczającym poza dane osobowe wynikające z przepisów prawa;

b)    danych osobowych o stanie zdrowia, w tym o niepełnosprawności w celu dostosowania postępowania rekrutacyjnego do Pani/Pana potrzeb.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku:

1)  rezygnacji kandydata: z udziału w procesie rekrutacji, podjęcia kształcenia na studiach/w szkole doktorskiej/na studiach podyplomowych, z kształcenia w międzynarodowej wymianie akademickiej lub odmowy przyjęcia go na studia/do szkoły doktorskiej/na studia podyplomowe/na kształcenie w międzynarodowej wymianie akademickiej:

a)    dokumenty złożone w toku rekrutacji na studia/na studia podyplomowe/na kształcenie w międzynarodowej wymianie akademickiej są zwracane kandydatowi;

b)    dokumenty złożone w toku rekrutacji do szkół doktorskich są przechowywane przez Szkołę Doktorską przez dwa lata od zakończenia rekrutacji;

c)     dane zebrane w postaci elektronicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (systemie IRK) są usuwane;

2)    przyjęcia na studia/do szkoły doktorskiej/na studia podyplomowe/na kształcenie w międzynarodowej wymianie akademickiej:

a)     dane osobowe zebrane w toku rekrutacji przy wykorzystaniu systemu IRK są przenoszone do systemów informatycznych Uczelni;

b)    dokumenty złożone w toku rekrutacji są przechowywane w teczce akt osobowych studenta/doktoranta/słuchacza studiów podyplomowych.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych;

2)    do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)    do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o których mowa w pkt 3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i e), art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku m.in. z przepisami ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.