Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Property Manager - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Szczegóły
Kod ZP08_PM
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania dwa semestry, 161 godzin
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu dyżury telefoniczne i online: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 15.00
Adres WWW https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/tabid/2625/language/pl-PL/Default.aspx
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (23.06.2021 12:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Studia podyplomowe „Property Manager – Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” są organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z firmą ATHENA Property Management sp. z o.o. Patronem merytorycznym studiów podyplomowych została prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management. pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwenci będą również umieli posługiwać się  wiedzą zarządczą,  prawniczą i budowlaną. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi w przyszłości pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management, jak i w instytucjach, a także w prowadzeniu własnej działalności w tym zakresie.

Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami jest podwyższanie poziomu konkurencyjności nieruchomości oraz pogłębianie wiedzy i nabycie umiejętności w akresie rozwiązywania problemów wynikających z procesów inwestycyjnych oraz w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami komercyjnymi: obiektami handlowymi, biurowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, użyteczności publicznej i innymi specjalnymi budowlami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych , co stwarza na rynku zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego zarządcy. Studia są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 30 września b.r. następujących dokumentów: 

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
  • oświadczenie BHP

Terminy i miejsce rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Ewa Sztolenwerk-Sarwa

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl, ewa.sztolenwerk@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 57

Opłata za studia

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 200 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch równych semestralnych ratach.