Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA

Szczegóły
Kod ZP08_ZZV
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania dwa semestry, 168 godzin
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu dyżury telefoniczne i online: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 15.00
Adres WWW http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/tabid/3045/language/en-US/Default.aspx
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (23.06.2021 12:00 – 31.10.2021 23:59)

Opis studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA jest przygotowanie liderów do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem organizacjami w coraz bardziej zmiennych, złożonych i niejednoznacznych warunkach rynkowych. Ważna staje się przy tym nie tylko wiedza o rynku i procesach zarządczych, ale przede wszystkim umiejętność liderów w zakresie identyfikacji wyzwań i podejmowania właściwych dla organizacji decyzji.

Studia podyplomowe Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA koncentrują się w szczególności na:

 • zapoznaniu słuchaczy z determinantami opisującymi świat VUCA i ich wzajemnymi zależnościami w praktyce rynkowej,
 • kształtowaniu skutecznych i efektywnych metod funkcjonowania liderów w nowych realiach rynkowych, z uwzględnieniem empatycznego przywództwa,
 • budowaniu i wzmacnianiu postaw proaktywnych wobec zmian, opartych na kreatywności i innowacyjności lidera,
 • doskonaleniu umiejętności skutecznego zarządzania w strukturach rozproszonych w warunkach rosnącej presji, nadmiaru bodźców i dezinformacji,
 • przekazaniu praktycznych zasad zwinnego monitorowania wyników realizowanej pracy,
 • kształtowaniu umiejętności szybkiego uczenia się organizacji w warunkach zmienności, niepewności i złożoności otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 30 września b.r. następujących dokumentów: 

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
 • oświadczenie BHP

Terminy i miejsce rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Ewa Sztolenwerk-Sarwa

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.plewa.sztolenwerk@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 57

Opłata za studia

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 6 500 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch równych semestralnych ratach.