Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod DUGI_14
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych
Kierunek studiów Geoinformacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (24.05.2021 12:00 – 03.10.2021 23:59)

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej:

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
  • oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię (oryginał/odpis dyplomu zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 
  • oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię (suplement zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć, nie dłużej jednak niż do 3 października). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 7 października (decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

Wydziałowa Podkomisja Rekrutacyjna UŁ

Wydział Nauk Geograficznych

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

"Klub mapiarnia" - parter z prawej strony holu głównego Collegium Geographicum

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

23.09.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

30.09.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

5.10.2021 (wtorek) - godz. 10.00-14.00

7.10.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

Kontakt do podkomisji:

e-mail: rekrutacja@geo.uni.lodz.pl

tel.: (42) 635-45-81; (42) 635-45-64

W okresie 7.08-5.09 kontakt e-mail, w dniach dyżuru możliwy kontakt na nr (42) 635 45 64, w pozostałym okresie aktywny nr (42) 635 45 64

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.